Tez No İndirme Tez Künye Durumu
441780
A method and tool support for integrated business process modeling and ontology development / Bütünleşik iş süreci modelleme ve ontoloji geliştirme için bir yöntem ve araç desteği
Yazar:AHMET COŞKUNÇAY
Danışman: PROF. DR. ONUR DEMİRÖRS
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Süreç modelleme = Process modelling ; İş süreçleri = Business processes
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2016
149 s.
Bilgi yönetimi bakış açısından, organizasyonlar için iş süreci modelleri ve ontolojiler benzer bilgi kaynaklarından beslenen iki temel bilgi artefaktıdır. Bu bağlamda, ontolojiler ve iş süreci modelleri arasındaki ilişkilerin kurulması ve yönetilmesi her iki artefaktın anlamsal kalitelerinin artması ve işgücü tasarrufu gibi faydalar getirir. Bir yöntem ve araç desteği, bütünleşik iş süreci modelleme ve ontoloji geliştirmeye kılavuzluk sağlayabilir ve bu şekilde anlamsal kalitelerini çoğaltabilir ve her ikisinden elde edilen faydaları arttırabilir. Bu çalışmada, bütünleşik iş süreci modelleme ve ontoloji geliştirme için iş süreci modelleme ve ontoloji geliştirmenin köklü pratiklerini bir araya getiren PROMPTUM yöntemi sunulmaktadır. Bu çalışma ayrıca, ontolojiler ve süreç modeli koleksiyonlarındaki etiketler arasındaki ilişkilerin modellenmesine olanak sağlayarak PROMPTUM yöntemini etkin kılan PROMPTUM araç setini tanıtmaktadır. PROMPTUM araç seti bu ilişkileri kurarken, süreç modelleri ve süreç model öğelerinin etiketlerinin ve etiketlerde geçen terimlerin alan ontolojilerinin kaynakları olarak tanımlanması ve yönetilmesine olanak sağlamaktadır. Böylece, PROMPTUM yöntem ve araç seti kullanıldığında, hem yaratılışta hem de bakım sırasında, ilişkili bir kaynak her iki artefakt içinde aynı gerçek dünya nesnesini temsil eden tek bir kaynak olarak yönetilmektedir.
From knowledge management point of view, business process models and ontologies are two essential knowledge artifacts for organizations that consume similar information sources. In this sense, building and managing the relationships between ontologies and business process models provide benefits such as enhanced semantic quality of both artifacts and effort savings. A method and tool support could guide integrated business process modeling and ontology building, and therefore enhance their semantic quality and increase the benefits gained from both. In this study, PROMPTUM method for integrated process modeling and ontology development that integrates well-established practices of business process modeling and ontology development is presented. This study also introduces the PROMPTUM toolset, which enables PROMPTUM method to be effective by supporting to model relations between the ontologies and the labels within the process model collections. In establishing these relations, the PROMPTUM toolset enables definition and management of labels and terms within labels of the process models and the process model elements as resources of domain ontologies. Thus, a related resource is managed as a single resource representing the same real-world object in both artifacts in both creation and maintenance once PROMPTUM toolset and method are utilized.