Tez No İndirme Tez Künye Durumu
167412 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Transient dynamic response of viscoelastic cylinders enclosed in filament wound cylindrical composites / Elyaf sargılı silindirik bileşik cisimlerle çevrelenmiş viskoelastik silindirlerin geçici dinamik davranışı
Yazar:ÖZGE ŞEN
Danışman: PROF.DR. DOĞAN TURHAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri Bölümü
Konu:Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2005
206 s.
ÖZ ELYAF SARGILI SİLİNDİRİK BİLEŞİK CİSİMLERLE ÇEVRELENMİŞ VİSKOELASTİK SİLİNDİRLERİN GEÇİCİ DİNAMİK DAVRANIŞI Şen, Özge Doktora, Mühendislik Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Doğan Turhan Ağustos 2005,189 sayfa Bu çalışmada, elyaf sargılı silindirik bileşik cisimlerle çevrelenmiş viskoelastik silindirlerin geçici dinamik davranışı incelenmektedir. Mekanik etkilere ek olarak ısıl etkiler de gözönüne alınmaktadır. Bünye değişkenleri arasında sıcaklık değişim hızı da bulunan ve sıcaklık değişim hızına bağlı genelleştirilmiş termoelastisite teorisi olarak adlandırılan teori uygulanmaktadır. Bu teori sonlu ısı yayılma hızı içermektedir. Bu tezde gözönüne alman cisim n+1 tabakadan oluşmaktadır. En iç tabaka viskoelastik, dışındaki elyaf takviyeli bileşik ortam ise n farklı genel ortotrop, homojen ve elastik tabakadan oluşmaktadır. Her bir tabakada, elyaf doğrultu açısı farklı olabilmektedir. Cisim, içi boş bir dairesel silindir olup, radyal doğrultuda sonlu kalınlıkta, eksenel doğrultuda ise sonsuza uzanmaktadır. Çok tabakalı ortamın iç ve/veya dış yüzeyleri zamana bağlı düzgün dinamik etkilere maruzdur. Cismin başlangıçta sükûnet halinde olduğu varsayılmaktadır. Tabakalar birbirlerine mükemmel olarak yapıştırılmışlardır. Viskoelastik silindirin iç yüzeyinin hareket eden bir sınır yüzeyi olması hali de bu çalışmada incelenmektedir. Bu durum katı yakıtlı roket motorundaki duruma vibenzemektedir. Katı roket yakıtı viskoelastik malzeme ve viskoelastik malzeme de standart doğrusal katı olarak modellenirken, roket motor gövdesi elyaf sargılı süindirik bileşik cisim olarak alınmıştır. Çözümleri elde etmek için karakteristikler yöntemi uygulanmaktadır. Davranışı tanımlayan alan denklemlerinin hiperbolik olmasından dolayı karakteristikler yöntemi uygundur. Yöntem sayısal integrasyonu kolaylıkla mümkün kılar ve değişik sınır, arayüzey ve başlangıç şartlan kolaylıkla ele alınabilir. Anahtar kelimeler: Elyaf sargılı silindirik bileşik cisimler, viskoelastisite, standart doğrusal katı, anizotrop elastisite, genelleştirilmiş termoelastisite.
ABSTRACT TRANSIENT DYNAMIC RESPONSE OF VISCOELASTIC CYLINDERS ENCLOSED IN FDLAMENT WOUND CYLINDRICAL COMPOSITES Şen, Özge Ph.D., Department of Engineering Sciences Supervisor: Prof. Dr. Doğan Turhan August 2005, 189 pages In this study, transient dynamic response of viscoelastic cylinders enclosed in filament wound cylindrical composites is investigated. Thermal effects, in addition to mechanical effects, are taken into consideration. A generalized thermoelasticity theory which incorporates the temperature rate among the constitutive variables and is referred to as temperature-rate dependent thermoelasticity theory is employed. This theory predicts finite heat propagation speeds. The body considered in this thesis consists of n+1 -layers, the inner layer being viscoelastic, while the outer fiber reinforced composite medium consist of n- different generally orthotropic, homogeneous and elastic layers. In each ply, the fiber orientation angle may be different. The body is a hollow circular cylinder with a finite thickness in the radial direction, whereas it extends to infinity in the axial direction. The multilayered medium is subjected to uniform time-dependent dynamic inputs at the inner and/or outer surfaces. The body is assumed to be initially at rest. The layers are assumed to be perfectly bonded to each other. The case in which the inner surface of the viscoelastic cylinder is a moving boundary is further investigated in this study. This is similar to the solid IVpropellant rocket motor cases. The solid propellant is modelled as a viscoelastic material which in turn is modelled as standard linear solid; whereas, the rocket motor case is a fiber-reinforced filament woımd cylindrical composite. Method of characteristics is employed to obtain the solutions. Metiıod of characteristics is suitable because the governing equations are hyperbolic. The method is amenable to numerical integration and different boundary, interface and initial conditions can be handled easily. Key words: Filament wound cylindrical composites, viscoelasticity, standard linear solid, anisotropic elasticity, generalized thermoelasticity.