Tez No İndirme Tez Künye Durumu
389808
Yetiştirme yurdunda büyüyen genç yetişkinlerin bazı psikolojik özelliklerinin ailesi yanında büyüyen bireylerle karşılaştırılması /
Yazar:ELİF SAĞLAM
Danışman: PROF. DR. HACER NERMİN ÇELEN
Yer Bilgisi: Maltepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Ana Bilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı
Konu:Psikoloji = Psychology
Dizin:Depresyon = Depression ; Psikolojik dayanıklılık = Hardiness on psychological ; Psikolojik özellikler = Psychological characteristics ; Stresle başetme = Coping with stress ; Yetişkinler = Adults ; Yetiştirme yurtları = Orphanages
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
90 s.
Bu araştırmanın birinci amacı, ailesi yanında büyümüş ve yetiştirme yurdunda büyümüş genç yetişkinlerin depresyon düzeyleri, kendini toparlama gücü ve stresle baş etme yöntemlerinde, bazı sosyo-demografik değişkenlere bağlı anlamlı bir farklılaşmanın olup olmadığını araştırmaktır. İkinci amacı ise; her iki grubun depresyon düzeyleri, kendini toparlama gücü ve stresle baş etme yöntemlerini karşılaştırmaktır. Bu çalışma; geçmişinde yetiştirme yurdu deneyimi olan 24-39 yaş arası 100 genç yetişkin ve ailesi yanında büyümüş 24-39 yaş arası 100 genç yetişkin olmak üzere toplam 200 kişinin katılımıyla yapılmıştır. Ailesi yanında büyümüş kişiler rastlantısal olarak seçilmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen genç yetişkinler ise kartopu örneklem yöntemiyle seçilmiştir. Çalışmadaki verilerin toplanması amacıyla; Stresle Baş Etme Yolları Ölçeği, Beck Depresyon Envanteri, Kendini Toparlama Gücü Ölçeği ve araştırmacı tarafından geliştilen Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik toplanan veriler SPSS 16.0 istatistik paket programına girilmiş, istatistiksel çözümlemeler bu program yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, her iki grupta da cinsiyet değişkenine göre depresyon puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Benzer şekilde cinsiyet değişkenine göre kendini toparlama gücü ölçeği puanları arasında da anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Aile yanında büyümüş genç yetişkinlerin kendini toparlama gücü ölçeği puanları ile depresyon puanları arasında yüksek düzeyde ve negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir, r = 0.473, p < .05. Yurt deneyimi olan genç yetişkinler incelendiğinde, kendini toparlama gücü ölçeği puanları ile depresyon ölçeği puanları arasında yüksek düzeyde ve negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir, r= 0.242, p < .05. Buna göre kendini toparlama gücü ölçeği puanları arttıkça depresyon puanları azaldığı söylenebilir. Sonuçlardan bir diğeri ise; kişilerin depresyon puanları ve kendini toparlama gücü puanları aile yanında yaşamaları ve yurtta yaşamalarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Geçmiş yaşantısında yetiştirme yurdu deneyimi olan ve ailesi ile büyümüş genç yetişkinlerin, stresle baş etme yöntemleri açısından da farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Anahtar Sözcükler: Yetiştirme Yurtları, Genç Yetişkinlik, Depresyon, Psikolojik Dayanıklılık.
The initial goal of this research is to investigate if socio-demographic variables lead to significant differentiation in young adults' level of depression, self-resilience and coping methods who have grown up with their families or orphanages.The second objective is to compare the depression levels, self-restoring powers and methods of coping with stress in both groups. This study was conducted with 100 young adults between the ages of 24-39 who had orphanage experiences in the past and, 100 young adults between the ages of 24-39 who had grown up with their own families. The study was completed with the participation 200 people in total. The participants who had grown up with their families were randomly selected. Adults grown up in orphanages were selected by snowball sampling method. In order to collect data for the study; Coping with Stress Scale, Beck Depression Inventory, Scale of Self-redress and Demographic Information Form, which was developed by the researcher were used. The data collected for the purpose of the research were entered into the SPSS 16.0, statistical software package and statistical analyzes were done by this program. According to the results obtained from this study, there is not a significant difference between depression scores according to gender. Likewise, no significant difference in the scores of resilience related to gender was found. Significantly high level and negative relationship between the scores of resilience and scores of depression of the young adults who had grown up with their families were found, r = 0.473, p < .05. When examining the young adults who had orphanage experiences, the scores of resilience scale and scores of depression scale had a significant high level and a negative relationship, r = 0.242, p < .05. Accordingly, it could be said that, when the scores of scale of self-redress increases, the scores of the depression decreases. The depression scores and self-redress scores of young adults varied and differed significantly related to the factor of being raised in a family or in an orphanage. It has been found out that young adults with past experiences in orphanages and young adults who were grown up with their families have different coping methods with stress. Key Words: Orphanages, Young Adulthood, Depression, Resilience.