Tez No İndirme Tez Künye Durumu
140216 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Critical review of the debates on the constitution of citizenship in Turkey / Türkiye`de yurttaşlığın inşasına ilişkin tartışmaların eleştirel bir değerlendirmesi
Yazar:ŞERİF ESENDEMİR
Danışman: DOÇ.DR. MESUT YEĞEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Bölümü
Konu:Sosyoloji = Sociology
Dizin:Avrupa Birliği = European Union ; Avrupa Birliği = European Union ; Avrupa vatandaşlığı = European citizenship ; Türk vatandaşlığı = Turkish citizenship ; Ulus-devlet = Nation-state ; Vatandaşlık = Citizenship
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
125 s.
oz TÜRKİYE'DE YURTTAŞLIĞIN İNŞASINA İLİŞKİN TARTIŞMALARIN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRMESİ Esendemir, Şerif Yüksek Lisans, Sosyoloji Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Mesut Yeğen Nisan 2003, 125 Sayfa Bu çalışma geleneksel Türk yurttaşlığının nasıl inşa edildiğine ilişkin tartışmaların eleştirel bir değerlendirmesini sunmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken geleneksel Türk yurttaşlığının kuruluş evreleri-Osmanlı geçmişi ve Cumhuriyetin ilk dönemleri-incelenip onun farklı özellikleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Burada Osmanlı Devleti'inin son dönemlerinde merkezileşme temayülleriyle iyice güçlenen devlet geleneğinin Osmanlı-Türk yurttaşlığının pasif karakteri üzerinde nasıl bir rol oynadığı irdelenmektedir. Bunun yanı sıra, Cumhuriyetin ilk dönemlerine gelindiğinde inşa edilmek istenen yurttaşlık profilinin bu Osmanlı mirasından ne denli etkilendiği, farklı kesimleri içine alma noktasında etnik ve seküler s/n/r/anndan feragat edip etmediği ve 1980 sonrası gelişen demokratik mücadelelerin bu yurttaşlık kipinin aktifleşmesinde ve farklı kesimlere açılmasında nasıl bir rol oynadığı saptanmaya çalışılır. Bu bağlamda, özellikle Almanya'ya göçün sonucu olarak ortaya çıkan çifte vatandaşlık, farklı kesimlerin 1980 sonrası demokratik mücadelelerinin/taleplerinin sonucu tartışılmaya başlanan anayasal yurttaşlık ve sivil topluma dayalı "bir arada yaşama" formülleri ve enönemlisi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine adaylığının beraberinde getirmiş olduğu Avrupa yurttaşlığı vb. yurttaşlık kipleri üzerinde durularak geleneksel Türk yurttaşlığının değişim parametreleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, bu çalışma Türkiye'deki yurttaşlık tartışmalarını geniş bir bağlamda ele almak için ulus-devlete üyelikle özdeşleştirilen yurttaşlığın küresel çağda birtakım gelişmelerin ulus-devleti zayıflatması hasebiyle bu terkibin bundan ne denli etkilendiğini teorize etmeye çalışır. Aynı şekilde, bu çalışma daha önce yalnızca ayrıcalıklı bir zümreye veya sınıfa tanınan yurttaşlık hakkının özellikle T. H. Marshall'ın sivil, politik ve sosyal hak tanımının etkisiyle günümüzde daha geniş bir hak kategorisiyle tanımlanmasının önemli nedenleri üzerinde durmaya çalışmaktadır. Yurttaşlığın ulusal (ulus-devlete üyelik) ve sosyal (sosyal statü) boyutlarındaki değişmeler şeklinde özetlenebilecek bu yaklaşım farklı düşünürlerin önermiş oldukları yeni yurttaşlık kipleriyle desteklenmektedir: Küresel yurttaşlık, ekolojik yurttaşlık, çok kültürlü yurttaşlık, Avrupa yurttaşlığı, radikal demokratik yurttaşlık, yeni cumhuriyetçi yurttaşlık vs. bu bağlamda açılımları verilen yeni yurttaşlık kipleri olarak mercek altına alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Etno-Seküler Sınırlar, Güçlü Devlet Geleneği, Küreselleşme, Türk Yurttaşlığı, Ulus-Devlet.
ABSTRACT A CRITICAL REVIEW OF THE DEBATES ON THE CONSTITUTION OF CITIZENSHIP IN TURKEY Esendemir, Şerif M.S., Department of Sociology Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mesut Yeğen April 2003, 125 Pages This study attempts to give a critical review of the debates on how the citizenship constructed in Turkey. While doing this the late Ottoman period and the republican era have been examined. It has been observed that the concept of Turkish citizenship started to take its form in a traditional manner. But the evolution of the idea of constitutional citizenship took place in the early 1980s. It has also been found that the role of the state tradition has been strong throughout of history of Ottoman Empire as well as Republic of Turkey. The passive character of Turkish citizenship has been also noted. In addition to the point above, the ethno-secular borders were dealt with to see whether different elements of society were included or not. It has been claimed that the democratic struggles after the 1980s have helped to activate the passive character of the traditional form of Turkish citizenship in terms of inclusion. Moreover, it was seen that the parameters of change in this form of Turkish citizenship have resulted in dual citizenship asa consequence of migratory flow of Turkish guest workers to Germany. Of course, the democratic struggles of different elements of society after 1980s have become influential in the construction of new ideas of citizenship. The idea of "living together" in civilian society had its contributed effects as well. What is important in this connection is that the idea of European citizenship started to be discussed with the process of Turkey's candidacy for European Union membership. In addition, placing the debates on the concept of citizenship in Turkey in broad terms, the attempt was made to question the relationship between the nation-state and citizenship in terms of membership since the nation- state is declining in many respects by the recent global developments. As it is known the traditional form of citizenship was bestowed upon to the particular groups or classes, but now it has additional civil, political as well as social rights that are elaborated on by T.H. Marshall. Also, the new conceptions of citizenship such as global, ecological, multicultural, neo-republican and radical democratic citizenships have emerged and have been influential in connection with the constitutional/European citizenship, but what is consequential in this condition is that the concept of citizenship in Turkey started to transform following the recent global changes in the concept of citizenship in the global era. Key Words: Ethno-Secular Borders, Globalization, Nation-State, Strong State Tradition, Turkish Citizenship.