Tez No İndirme Tez Künye Durumu
608476
The Mosul question and Turanism: The two dynamics influencing Estonia's relations with Turkey in interbellum years / Musul sorunu ve Turancılık: İki dünya savaşı arasında Türkiye Estonya ilişkilerini etkileyen iki dinamik
Yazar:HILLE HANSO
Danışman: PROF. DR. GENCER ÖZCAN
Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi / Lisansüstü Programlar Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı / Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı
Konu:Uluslararası İlişkiler = International Relations
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
106 s.
Bu tez, İkinci Dünya Savaşı sonrası egemen ulus devletler olarak uluslararası toplum tarafından tanınan Estonya ile Türkiye'nin ikili ilişkilerini ele almaktadır. Tezin merkezindeki iki ana konu, Musul sorunu, ve ikili ilişkileri tam olarak tesis ettiğini söyleyebileceğimiz İstanbul'da Estonya Konsolosluğu açılması vakasıdır. Tez kapsamındaki araştırma, öncelikle Estonyalı General Johan Laidoner'in, Milletler Cemiyeti bünyesinde kurulan Musul Komisyonu'ndaki rolünün ikili ilişkilere zarar verip vermediğini saptamayı hedeflemektedir. Buna ek olarak, Turancılık ideolojisinin, Estonya Konsolosu Ernst Weberman'ın ilişkileri iyileştirme çabalarında ne kadar rol oynadığı incelenmektedir. Tez, küçük devletlerin çok kutuplu bir dünyada asgari güç ve nüfuz sahibi iken, dış politika hedeflerine ulaşmaları için kullanabilecekleri araçların daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Söz konusu Estonya-Türkiye vaka incelemesi özelinde bu araçlar, uluslararası bir örgüte katılım ve kültürel diplomasi (Turancılık ideolojisi) kullanımıdır. Bu tez ayrıca daha önce Estonya-Türkiye ilişkileri çerçevesinde ele alınmamış olan Turancı ideoloji konusunu da ayrıntılı işlemektedir. İdeolojik işbirliğinin ikili ilişkiler üzerindeki etkisini ele alarak, etnik akrabalık hareketinin doğurduğu sonuçlar konusunda okuyucuyu bilgilendirmektedir. Anahtar kelimeler: Estonya, Türkiye, Musul, Turancılık, küçük devlet, orta büyüklükte devlet
This thesis deals with the bilateral relations of Estonia and Turkey in post WWI period, when both became recognized by the international community as sovereign nation states. The two major points of attention are the Mosul Question and the establishment of an Estonian General Consulate in Istanbul, marking the beginning of fully established bilateral relations. More precisely, the research will try to establish if the participation of Estonian General Johan Laidoner to the Mosul Commission of the League of Nations was detrimental to the bilateral relations on one hand; and, on the other, if the use of the ideology of Turanism helped the Estonian Consul-General Ernst Weberman to further the relationship. It contributes to better understanding what tools are available for small powers to achieve their foreign policy objectives in a multipolar world, as they have little coercive power or influence. In this Estonia-Turkey case study, those tools for Estonia were its participation in an international organisation (the League of Nations) and the use of cultural diplomacy (the ideology of Turanism). The thesis elaborates on a topic never sufficiently analysed in the framework of Estonia-Turkey relations: the Turanist ideology. It looks at the influence of the ideological cooperation and provides the reader with answers on what results did the kinship movement bring. Keywords: Estonia, Turkey, Mosul, Turanism, small power, medium power