Tez No İndirme Tez Künye Durumu
492336
History as a construct: Caryl Churchill's Mad Forest, David Edgar's Pentecost, and David Hare's Stuff Happens / Bir kurgu olarak tarih: Caryl Churchill'in Mad Forest, David Edgar'ın Pentecost ve David Hare'in Stuff Happens adlı oyunları
Yazar:ÖMER KEMAL GÜLTEKİN
Danışman: DOÇ. DR. ŞEBNEM KAYA
Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts ; İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Churchill, Caryl = Churchill, Caryl ; Edgar, David = Edgar, David ; Hare, David = Hare, David ; Oyun yazarları = Play wrights ; Tarihçilik = Historiography ; Tiyatro = Theatre ; Tiyatro oyunları = Theater plays ; İngiliz tiyatrosu = British theater
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2018
207 s.
Bu tezin amacı İngiliz politik oyun yazarları Caryl Churchill, David Edgar ve David Hare'ın –sırasıyla Mad Forest (1990; Deli Orman), Pentecost (1995; Hamsin) ve Stuff Happens (2004; Olur Böyle Şeyler) adlı oyunlarında – postmodern tarih yazımından aldıkları ilhamla kullandıkları içerik ve teknik özellikleri incelemektir. Bu amaçla Michel Foucault, Hayden White ve Jean François Lyotard tarafından geliştirilen postmodern kuramlar, adı geçen oyunlardaki tarih kavram ve anlayışını aydınlatmak üzere seçilmiştir. Bu oyun yazarları epik tiyatro, yarı belgesel oyun, birebir tiyatro ve olgu-kurgu tekniklerini kullanarak tarihe postmodern bir bakış açısı getirmektedir. Adı geçen yazarların kaleme aldığı oyunlar objektif bir anlatı olduğu iddia edilen tarihin güvenilmezliğini ortaya çıkararak tarih anlatılarının yapaylığına dikkat çekmektedir. Bu çalışma dâhilindeki oyunlarda tarihi gerçekliğin oyunlaştırılma şekli, geleneksel tarih anlayışının aksine, tarihin ilerlemeye yönelik, nesnel veya tutarlı olmak yerine eksik, öznel ve uyumsuz olduğuna vurgu yapmaktadır. Oyunların tümü yazım tarihlerinden kısa süre önce meydana gelen yakın tarihi ele alırken, Mad Forest 1989'da Romanya'da ortaya çıkan fasılalarla dolu sahte bir devrime epic ve post epic tiyatro tekniklerini kullanarak odaklanmakta, Pentecost Avrupa tarihinin sözde kökenlerini değiştirebilecek bir resmin arkasındaki gerçeği bulmada olgu ve kurgu arasındaki çizgi üzerinde durmakta, Stuff Happens ise 9 Eylül'den sonra Irak Savaşı'nı meşrulaştırmak için Amerikan hükümeti tarafından ortaya atılan tarih üstanlatılarına yarı belgesel ve birebir tiyatro teknikleri yoluyla yapıbozumculuk açısından yaklaşmaktadır. Her oyun içerisindeki tarihi olaya birçok farklı bakış açısı sunarak okuyucunun/seyircinin sıklıkla resmi belgelerde ve ana akım medyada karşılaştığı geleneksel tarih anlayışı üzerine şüpheci bir bakış oluşturmaktadırlar. Söz konusu üç oyunun analizi, eserlerdeki tarihin oyunlaştırılma şeklinin postmodern tarih yazımıyla aynı çizgide olduğunu ve çağdaş İngiliz siyasi tiyatrosunda yeni oyunlaştırma biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açtığını göstermektedir. Anahtar Sözcükler Postmodern Tarih Yazımı, Tarih üzerine İngiliz Oyunu, Caryl Churchill, Mad Forest, David Edgar, Pentecost, David Hare, Stuff Happens
The aim of this dissertation is to explore how the content and techniques the contemporary British playwrights Caryl Churchill, David Edgar, and David Hare employed in their plays – Mad Forest (1990), Pentecost (1995), and Stuff Happens (2004) respectively – represent a postmodern understanding of history. For this purpose, the postmodern theories developed by Michel Foucault, Hayden White, and Jean François Lyotard are chosen here to elucidate the concept and understanding of history in these plays. Reworking traditional drama techniques like those of the epic theatre, documentary and verbatim theatre as well as faction, these playwrights generate a view of history from a postmodern perspective. Foregrounding the unreliability of history as an allegedly objective narrative, each play they pen draws attention to the constructed nature of historical representations. In this respect, the dramatisation of historical reality in the plays within the scope of this study puts emphasis on the idea that history, contrary to what is argued by the traditional concept of history, is incomplete, subjective, and incoherent rather than progressive, objective, and coherent. While they all touch upon recent history prior to their composition, Mad Forest, using epic and post-epic theatre techniques, focuses on a pseudo-revolution taking place in Romania in 1989 which is imbued with discontinuities; Pentecost speculates on the line between fact and fiction in finding the history behind a painting that can change the assumed origins of European history; and Stuff Happens, by means of documentary drama and verbatim theatre techniques, deconstructs the metanarratives of history utilised by the US government after 9/11 to legitimise the Iraq War. Presenting multiple perspectives on the same historical occurrences, they potentially generate scepticism about the traditional history the reader/audience usually confronts in formal documents and the mainstream media. After analysis of the three plays this study comes to the conclusion that the representations of history in these works are in line with postmodern historiography and that they prompt new ways of dramatisation in contemporary British political drama. Keywords Postmodern Historiography, British Plays on History, Caryl Churchill, Mad Forest, David Edgar, Pentecost, David Hare, Stuff Happens