Tez No İndirme Tez Künye Durumu
261844
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca ihracat kaçakçılığı suçları ve kabahatleri / Export smuggling according to 5607 numbered Turkish Antismuggling Code
Yazar:İSA POLAT
Danışman: PROF. DR. FATİH SELAMİ MAHMUTOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı / Kamu Hukuku Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Kanunlar 5607 sayılı = Laws 5607 numbered ; Kanunlar = Laws ; Kaçakçılık = Smuggling ; Kaçakçılık suçları = Smuggling crimes ; Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun = Smuggling Disqualifiacation and Pursit Law ; Suç = Crime ; Türk Ceza Kanunu = Turkish Penal Code ; İhracat = Export ; İhracat işlemleri = Export procedures
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
140 s.
1918 ve 4926 sayılı mülga kanunlardan sonra 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 2007 yılının mayıs ayında hukuk dünyasındaki yerini almıştır. Özellikle 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu dönemindeki uygulamaların basına ve günlük hayata yansımalarından duyulan tepki ile ihracat suçları açısından hürriyeti bağlayıcı cezalar ve para cezalarında artış öngörülmüştür. Bu hareket tarzının benimsenmesindeki en önemli faktör hayali ihracat olarak adlandırılan suç tipinin doksanlı yıllarda sıklıkla işlenmesidir. İhracatın artırılmaya ve teşvik edilmeye çalışılması ile beraber böyle bir uygulamaya da gidilmesi uygulamada ne gibi sıkıntıların çıkacağını belirsizleştirmektedir.5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile artık kabahat-suç ayrımı keskinleştirilmiş, ihracatta Bakanlık Kararnameleri ile suç ihdas etme eğilimini ortadan kaldırmıştır. Bu yönleri ile Kaçakçılık Kanununun, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile uyumu sağlanmıştır.5607 sayılı Kanun kaçakçılık suçlarında sadece hürriyeti bağlayıcı cezaların artırılması ile bu suçların önlenebileceği kanaatini taşıması 1918 sayılı mülga Kaçakçılık Kanunu uygulamalarını hatırlatmakta ancak bir taraftan eskiden suç olarak düzenlenmiş olan eylemleri kabahat kapsamında mütalaa ederek ihracatı artırmak istemektedir.Tezimizde özellikle ihracat kaçakçılığı suçlarında yeni düzenlemeye uygun olarak kabahat ve suç ayrımı yapılmış ve bu sistematik üzerine Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri kanunu ışığında inceleme yapılmıştır. Bu incelemelerde özellikle 1918 ve 4926 sayılı mülga Kanunlar ile kıyaslama yapılmış ve suç ve kabahatlerin genel gelişim süreci gözler önüne serilmeye çabalanmıştır.
After 1918 and 4926 numbered, out of force, Anti smuggling codes, 5607 numbered Anti-smuggling Code has taken its place in the Turkish law system. After increasing of export smuggling during the 4926 numbered code, freedom binding rules and fines have been heightened as an impact of social reflection. The reason for heightening is increase of export smuggling crimes during 90?s.While government tries to increase exportation, on the other hand heightining of fines and freedom bingding rules make the future and implemantation of this 4926 numbered Anti-smuggling Code obscure.With 5607 numbered Antismuggling Code diferences and gaps between crimes and faults have been sharpened. Additionaly establishing crimes with governmental decrees is become imposibble by these changes. By the way Compatibility of Turkish Criminal Code and Code Of Criminal Procedure, Antismuggling Code have been furnished.In this thesis we tried to examine the diffrences, 5607 numbered code has given, and compare with Turkish Criminal Code and Code Of Criminal Procedure. Actually we tried the explain the differences between 1918, 4926 and 5607 numbered codes and the changes that 5607 numbered code has given to Turkish Law.As a result 5607 numbered antismugling code tries to decrease the export smuggling by heightening the punishment, but code also tries to increase export of Turkey by shaping the differences between crime and fault.