Tez No İndirme Tez Künye Durumu
119255 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Machine learning approach to two-voice counterpoint composition / İki sesli kontrapuan tekniğine bilgisayar yaklaşımı
Yazar:KAMİL ADİLOĞLU
Danışman: DOÇ.DR. FERDA NUR ALPASLAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Kompozisyon = Composition ; Kontrpuan = Counterpoint ; Müzik = Music ; Yapay sinir ağları = Artificial neural networks
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2002
87 s.
oz IKI SESLİ KONTRAPUAN TEKNİĞİNE BİLGİSAYAR YAKLAŞIMI Adiloğlu, Kamil Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Ferda Nur Alpaslan Ağustos 2002, 87 sayfa Bilgisayarlı müzik, hem müzikoloji hem de bilgisayar bilimleri için popüler araştırma alanlarından biridir. Bugüne kadar yapılan araştırmalar "Müzik Algısı" ve "Kompozisyon" adlı iki alt başlıkta toplanmıştır. Her iki alanda da araştırmacılar insan psikolojisinin ve zekasının müzik üzerindeki etkisini modellemeye çalışmışlardır. Müzik algısı üzerine yapılan araştırmalarda araştırmacılar, insanların müzik icra ederken sergiledikleri davranışları modellemeyi hedeflemişlerdir. Diğer yan dan kompozisyon üzerine yapılan araştırmalarda, insanların beste yaparken sergiledik leri davranışlar modellenmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada, kontrapuan adlı besteleme tekniğini modellemek üzere tasar lanan bir sinir ağlan sistemi olan "NeuroComposer" anlatılacaktır. "Neuro-Composer", kontrapuanm iç yapısını modelleyebilmek için "Backpropagation" algoritmasını kullanır. Sistemin ilk uygulama alanı, birinci tür kontrapuandır. Birinci tür kontra- puan için eğitildikten sonra sistemden, aynı türde iki sesli parçalar üretmesi beklenmektedir. Bunun için sisteme tek sesli bir parça verilmekte, bu parçadaki seslere, karşı seslerden oluşan ikinci bir parçanın sistem tarafından üretilmesi ve bu iki parçanın bir bütün oluşturması istenmektedir. Anahtar Kelimeler: Müzik Algısı, Kompozisyon, Sinir Ağlan, Kontrapuan vı
ABSTRACT A MACHINE LEARNING APPROACH TO TWO- VOICE COUNTERPOINT COMPOSITION Adiloğlu, Kamil MS, Department of Computer Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ferda Nur Alpaslan August 2002, 87 pages Computer music is one of the popular subjects of interest both in musicology and in computer science. The research done in computer music so far can be classified into two groups called Music Cognition and Music Composition. In both, the researchers have been trying to find ways of modeling human psychology and intellect. Music cognition tries to simulate the behaviour of a human being while (s)he is performing music. On the other hand, music composition tries to model the behaviour of a human being while (s)he is composing music. In this paper, a neural network-based system, that models a composition m TSİüWasyon ummtechnique called counterpoint will be explained. The resulting system is named NeuroComposer. The first application domain of this study is two voice counterpoint. After training the system with the first species counterpoint samples the system is expected to compose two voice counterpoint pieces, given one of these voices as basis. Keywords: Music Cognition, Music Composition, Artificial Neural Networks, Counterpoint IV