Tez No İndirme Tez Künye Durumu
348390
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri'nde yapılan küçük ölçekli / artisanal balıkçılığın sosyo-ekonomik durumu / Socio-economic status of small scale / artisanal fisheries in Middle and Eastern Black Sea Regions
Yazar:REFİK ÖZYURT
Danışman: PROF. DR. KADİR SEYHAN
Yer Bilgisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Balıkçılık Teknolojisi = Fisheries Technology ; Sosyoloji = Sociology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2013
84 s.
Bu araştırmada, Orta ve Doğu Karadeniz (Sinop-Artvin) bölgelerinin kıyı şeridindeki 7 ilde (Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) yaşayan küçük ölçekli / artisanal balıkçıların sorunları ve sosyo-ekonomik durumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla sahada deneklere, kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan toplam 46'şar soru içeren anketler dağıtılmış ve ayrıca yüzyüze görüşmeler sonucunda bilgi elde edinilmiştir. Toplam 168 balıkçının doldurduğu anketlerden elde edilen veriler incelenmiş, araştırma yapılan bölgedeki balıkçıların sosyo-ekonomik durumu, balıkçılıkla ilgili sorunlar ve bu sorunların çözülmesi için yardımcı olacak tavsiyeler belirtilmiştir. Bölgede avcılık yapan balıkçıların yaşları 17 - 74 arasında olup bunların %48,21'inin ilkokul, %20,83'ünün ortaokul, %23,21'ini lise, , %5,36'sının üniversite mezunu olduğu; %1,79'unun da herhangi bir tahsilatının bulunmayıp sadece okuryazar olduğu, %0,6'sının da okuryazar olmadığı görülmüştür. Balıkçıların % 36,90'u balıkçılığı baba mesleği olması nedeniyle, %20,83' ü de işsizlik nedeni ile yapmaktadırlar. Balıkçıların %11,90'unun sosyal güvencesi olmamakla birlikte sosyal güvencesi olanların da %60,81' ini SGK' ya kayıtlı olanlar ve % 14,86'sını BAĞKUR' a kayıtlı olanların oluşturduğu belirlenmiştir. Balıkçıların %86,31'unun evli olduğu , %9,52'sinin hiç evlenmemiş olduğu saptanmıştır. Balıkçıların %86,31' inin aylık 1.000 TL'den az, %13,69'luk kısmının ise 1.000-1.500 TL arası kazandıkları belirlenmiştir.
In this study it's aimed to investigate the problems of the fishermen who involved in small-scale / artisanal fisheries and their socio-economic status in 7 cities (Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, ve Artvin) on the central and eastern Black Sea coast line. In accordance with this purpose surveys consisting 46 open ended and closed ended questions were distributed to subjects and also obtained information from face to face meetings. Data were obtained and analyzed from a total of 168 surveys, stated, socio- economic status of fisherman, problems related to fisheries and recommendations that will help to solve the problems. The age of the fisherman was found between 17-74, and their proportion of education levels were 48.21% elementary school, 20.83% secondary school, 23.21% high school, 5.32% university, 1.79% uneducated but lettered, 0.60% not lettered. 39.90% of the fisherman chose this profession because of their fathers, 20.83% of them perform it because of joblessness. It's determined 11.90% of the fishermen have no social security, 60.18% of them bounded SGK and 14.86% BAĞKUR. 86.31% of the fishermen are married and 9.52% of them married never before. 86.31% of them have lesser than 1000 TL income per mount, and the rest have between 1000-1500 TL income per mount.