Tez No İndirme Tez Künye Durumu
408671 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akdeniz medeniyetlerinin çağdaş Türk resmine yansıması / The reflections of mediterranean civilizations Turkish picture arts
Yazar:ÖZNUR ÖZENÇ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. EROL KILIÇ
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Ana Sanat Dalı
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts
Dizin:Antakya = ; Antalya = Antalya ; Antalya Müzesi = Antalya Museum ; Antik Çağ = Ancient Ages ; Antikite = Antiquity ; Arkeoloji = Archaeology
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
115 s.
Akdeniz ve çevresinde gelişen kültür, sanat ve bilimin, günümüz dünya uygarlığına önemli katkıları olmuştur.Günümüz Türkiye'sinde mevcut bulunan ve gelişmekte olan sanat ve kültür temeli, hiç şüphesiz ki Anadolu toprakları üzerinde, geçmişten günümüze gelen mirasın üzerine kurulmuştur. Bu mirasın içinde kuşkusuz, Akdeniz kıyılarında gelişen medeniyetlerin de günümüz bilim ve sanatının gelişiminde çok önemli rolü olmuştur.Bu tez çalışmasında; Akdeniz kıyılarında gelişmeye başlayan yaşam, kültür, sanat ve bilim genel anlamda özetlenerek, Anadolu'nun Akdeniz kıyılarında kurulmuş olan medeniyetlerin sanatları araştırılmış ve Çağdaş Türk Resim Sanatçılarına Yansımaları (literatüre geçmiş çağdaş sanatçılar bağlamında) incelenmiştir.1. Bölüm'de Anadolu Akdeniz Medeniyetleri'nde Resimsel Bulgular, iki alt başlıkta ele alınmıştır. İlki; Yazısız Zamanlarda Resimsel Bulgular başlığıdır. Bu bölümde; Paleolitik Çağ'da yapılmış olan mağara duvar resimleri, Akdeniz kıyı şeridi takip edilerek araştırılmış ve Anadolu Akdeniz kıyı şeridinde günümüze kadar tespit edilen mağara duvar resimlerinden ve ilk dönem çömlekçiliğinden bahsedilmiştir. İkincisinde ise; Antik Anadolu Coğrafyası Akdeniz Kıyılarında Resimsel Bulgular incelenmiştir. Bu bölümde; Hitit, Pers, Antik Yunan ve Roma Sanatları ile Bizans ve Türk Sanatları'nın erken dönem sanatları ve yakın dönem sanatları iki alt başlık altında araştırılmış ve tartışılmıştır.2. Bölüm'de ise; ?Akdeniz Medeniyetleri'nin Çağdaş Türk Resmine Yansıması? ; literatüre geçmiş Çağdaş Türk Resim Sanatçıları tespit edilerek, Geçiş Dönemi Olarak Kültürleri Resmeden Sanatçılar ve Kültürleri Resimlerine Yansıtan Sanatçılar incelenmiştir.3. Bölüm ise; Akdeniz Medeniyetleri Buluntularının Plastik Açıdan Yorumlanmasına İlişkin Deneysel Çalışmalar, yapılmış olan araştırma ve incelemelerin ışığında üretilmiş olan deneysel çalışmaların yorumlamasına yer verilmiştir. Ayrıca genel karşılaştırma yapılarak, sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.
The culture, art and science that had evolved in the Mediterranean Region had serious contributions to the world civilization.The basic of art and culture which has been developing for many years in the recent Turkish Republic has been founded on Anatolian land that contains respectable historical heritage. Certainly, the role of the civilizations which developed near the Mediterranean Region couldn?t be negated in the point of contributions to the contemporary science and art.In this thesis initially, the life, culture, art and science that had been in Mediterranean Riviera are summarized. Then, the art of old ?Mediterranean Civilizations have been searched and Their Reflections on Comtemporary Turkish Picture Artists have been analysed (in the context of literature artists).In the first section, the title ? The Artistic Findings in Anatolian Mediterranean Civilizations? have been handled into two subtitles. The first subtitle is; ?Artistic Findings in Prehistorical Times?. In this section; the cave drawings of Paleolithic Era have been searched through the Mediterranean Coast. The cave drawings which were found from past to present and the antiguity pottery have been mentioned. In the second subtitle; ?Ancient Anatolian Geography, Artistic Findings in Mediterranean Riviera? have been analysed. This section is categorized and searched into two subtitles. The first subtitle is; ?Hittite, Persian, Archaic Greek and Rome Arts? (As Primary period Arts). The second subtitle is; ?Byzantine and Turkish Arts? (As Near Period Arts).In the second section the main title is; ?The Reflections of Mediterranean Civilizations Turkish Picture Arts?. In the frame of this main title; The Contemporary Turkish Picture Artists have been determined and they are analyzed into two subtitles; ? The Artists Who Are Drawing Cultures As Transition Period? and ?The Artists Who Reflect The Cultures Onto Own Pictures?.In the third section, evaluations of practical studies which have been produced in the light of these titles are taken place in the final heading; ?Practical Studies Concerning Evaluation of Mediterranean Civilizations? Findings From A Plastical Point Of View?. Also, a general comparison have been done in order to reach a concrete consequence.