Tez No İndirme Tez Künye Durumu
572488
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda işveren sorumluluğu / Liability of the employer at Occupational Health and Safety Law
Yazar:GİZEM ÖNÇER
Danışman: DOÇ. DR. ZEYNEP ŞİŞLİ
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Özel Hukuk Bilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:Cezai sorumluluk = Criminal liability ; Hukuki sorumluluk = Legal responsibility ; Sorumluluk = Responsibility ; İdari sorumluluk = Administrative responsibility ; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu = Occupational Health and Safety Law ; İş güvenliği = Work safety ; İş hukuku = Labour law ; İşveren sorumluluğu = Employer responsibility
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
158 s.
İş ilişkisinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine aykırılık sonucu iş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmektedir. İş kazası veya meslek hastalığı neticesinde işçiler yaralanmakta hatta hayatlarını kaybetmektedirler. İş kazası veya meslek hastalığının ortadan kaldırması veya en aza indirgenmesi için uluslararası ve ulusal hukukta, iş sağlığı ve güvenliğini amaçlayan düzenlemeler yapılmıştır. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulmadığında ortaya çıkan iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle işverenlerin hukuki ve idari sorumluluğunun yanında, ceza sorumluluğu da bulunmaktadır. Bu çalışmada, iş sağlığı ve iş güvenliği genel olarak irdelendikten sonra, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu ölüm veya yaralanmaya bağlı işverenin hukuki, idari ve ceza sorumluluğu, konu ile ilgili Yargıtay kararları çerçevesinde irdelenmiştir.
Failure to comply with the precautions for occupational health and safety, causes occupational accidents and diseases. As a result, employees get injured or even die. Legal amendments are made in order to end occupational accidents and diseases, or at least to reduce them. Asides improvements made in domestic law, legislative activity exists also in international law. When the employers fail to follow the precautions of occupational health and safety, criminal liability arises alongside administrative and compensational aspects. In this study, civil, criminal and administrative responsibilities of employers, due to death and injuries of workers because of occupational accidents and diseases, were examined in detail, alongside Supreme Court decisions and the court's reasoning behind them, after giving a general information about occupational health and safety.