Tez No İndirme Tez Künye Durumu
127807 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Türk Sinemasında Doğu Anadolu (1960-1990 yılları arasındaki köy filmleri) / The Eastern Anatolia in Turkish cinema, film of pural-life between 1960-1990
Yazar:GÜLSÜM DEPELİ
Danışman: PROF.DR. KURTULUŞ KAYAL
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı
Konu:Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts
Dizin:Doğu Anadolu bölgesi = Eastern Anatolia region ; Film = Film ; Köyler = Villages ; Köylülük = Being a villager ; Sinema = Cinema ; Sinema tarihi = Cinema history ; Türk sineması = Turkish cinema
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
216 s.
Depeli, Gülsüm, Türk Sinemasında Doğu Anadolu; 1960 - 1990 Yıllan Arasında Köy Filmleri, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, 216s. ÖZET Bu tez, içinde bulunulan toplumun sosyal tarihini değerlendirmede, görsel ürünlerin de bir araç olarak kullanılabileceği görüşünden hareketle yapılmıştır. Bu çerçevede, Türk sinemasında Doğu Anadolu bölgesinin sunuluş biçimi filmler üzerinden araştırılmıştır. Çalışmanın temel varsayımı, Mardin ve Heckmann 'da vurgulanan bölgeye özgü "kültürel farklılığın", filmlerin içeriğinde de gözlenebilir olduğudur. Tez kapsamında 22 tane film analiz edilmiştir. Filmlerde gözlenen, öykülerin ağırlıkla merkez (devlet ve kent kültürü) unsurları ile çevre (Doğu Anadolu Bölgesi'nde ağalık, töre, köylüler) unsurlarının çatışmaları üzerine yapılandırılmış olduğudur. Söz konusu filmlerin çatışma noktalarının kültürel nedenleri, film içinden verilerin değerlendirilmesi yoluyla araştırılmış, ortaya şu tür sonuçlar çıkmıştır: Bölgeyle ilgili filmler farklı dönemlere göre farklı vurgular içermektedir. 1960'ların filmlerinde merkez ile çevrenin ilişkisi esas olarak merkezin bakış açısıyla kurulmuştur. Bölgenin sorunları ekonominin ve eğitimin iyileştirilmesiyle çözülebilecek bir sorun olarak düzenlenmiştir. 1970'lere gelindiğinde, içinde bulunduğu siyasi atmosferin de etkisiyle biçimlenen filmler, merkez unsurlarını Doğu Anadolu Bölgesi'yle uyum ve diyalog sağlamakta yetersiz bir sunumla ele almışlardır. 1970'li yılların filmlerinde merkez ile çevrenin iletişim biçimi betimlenirken, bölgenin özgün kültürel verilerinin daha ön plana çıktığı gözlenmiştir. Bu dönemin filmlerinde, sorunların çözümünde ekonomi ve eğitimin düzeltilmesi yeterli görünmemektedir. 1980'lerin filmlerinde kültürel vurgular politik içeriğinden soyutlanmış olmakla birlikte devam etmiştir. Günümüzde Doğu Anadolu Bölgesi filmlerde yeni içerikler yeni vurgularla birlikte anlatılmaya devam etmektedir. 215
Depeli, Gülsüm, The Eastern Anatolia in Turkish Cinema; Films of Rural-life between 1960 - 1990, Master's Thesis, Advisor: Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı, 216p. ABSTRACT This thesis is written by starting out with an argument that visual products might also be considered a medium to understand and interpret the social history of any society. Within this framework, the representation of the Eastern Anatolia region in the Turkish cinema is analyzed by focusing on a number of films. The main assumption of this thesis is that the "cultural difference" which is peculiar to the region as explained by Mardin and Heckmann might also be observed in these films. 22 films are analyzed within the scope of this study. It is observed that the stories of the relevant films are mostly structured on the conflict between the features of the "center" (state and urban culture) and those of the "periphery" (aghas, traditional customs and peasantry in the Eastern Anatolian region). The cultural reasons behind this conflict are investigated by analyzing the films and focusing on the related data within them. The relevant films have different points of emphasis varying from period to period. In 1960s, the relation between the center and periphery is basically constructed from the viewpoint of the center. The problems of the Eastern Anatolia are regarded as the ones which might be resolved by improving regional economic and educational conditions. In 1970s, the films which were influenced by the political atmosphere of those years dominated by the leftist movements, laid stress on the failure of the "center" in establishing dialogue and contact with the periphery. It is observed that the films of this period attached more importance and emphasis to the cultural features of the region. Such emphasis on cultural features continued in the movies of 1980s despite their apolitical content Today's Turkish cinema continues to narrate stories from the Eastern Anatolia region with new contents and new points of stress. 216