Tez No İndirme Tez Künye Durumu
136239 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Capoeta capoeta (guldenstat, 1773) ve Capoeta barroisi (lortet, 1894)'nin biyometrik ve karyolojik özelliklerinin incelenmesi / The Investigation of biometric and karyological characteristics of Capoeta capoeta (guldenstat, 1773) and Capoeta barroisi (lortet, 1894)
Yazar:FİLİZ KAYA
Danışman: DOÇ. DR. SERAP ERGENE GÖZÜKARA
Yer Bilgisi: Mersin Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2003
68 s.
oz Bu çalışmada Capoeta capoeta (Guldenstadt, 1773) ve Capoeta barroisi (Lortet, 1894)'nin sitogenetik ve morfometiik analizleri yapılmıştır. Kromozom analizleri havada kurutma tekniği modifiye edilerek gerçekleştirilmiştir. Mitotik indeksi arttırmak için Phytohenragglutinin M [PHA (M)] ön uygulaması, rutin havada kurutma tekniğinden önce yapılmıştır. Sonuç olarak, Capoeta capoeta'ma. 34 metasentrik, 66 submetasentrik, 12 subtelosentrik ve 38 akrosentrik kromozom olmak üzere, 2n=150 diploid kromozom sayısına sahip olduğu (NF=250) belirlenmiştir. Capoeta barroisfnm diploid kromozom yapısının 2n=150 (NF=230) olduğu ve bu türün karyotipİnin 26 metasentrik, 54 submetasentrik, 26 subtelosentrik ve 38 akrosentrik kromozom içerdiği belMenmiştir. Capoeta barroisfmn karyotipi bu çalışmayla ilk kez tanımlanmıştır. Bu bilgiyle, Türkiye tatlı su sistemlerinde yaşayan türlerin karyolojik yapısı üzerine, balık sitogenetik veri bankası için veri sağlanmıştır. Bu türlerin sistematik açıdan önemli 25 metrik ve meristik karakteri 50 birey üzerinde mcelenmiştir. Morfometrik karakterler, iki tür arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmak için ANOVA discriminant analiziyle karşılaştmlmışur. Anahtar kelimeler: Capoeta capoeta, Capoeta barroish Kromozom, Karyotip, Morfometrik Özellikler
ABSTRACT In this study, cytogenetic and morphometric characteristics of Capoeta capoeta (Guldenstadt, 1773) and Capoeta barroisi (Lortet, 1894) was studied. Chromosome analyses carried out by modified air-dried technique. Phytohemagglutinin M [PHA (M)] pretreatment was performed before the routine air-dried technique to increase the mitotic index. As a result, it was determined that the diploid chromosome number of Capoeta capoeta is 2n=150 (NF=250), comprising 34 metacentric, 66 submetacentric, 12 subtelocentric and 38 acrocentric chromosomes. Diploid chromosome complement of Capoeta barroisi was determined as 2n=150 (NF=230) and karyotype of this species included 26 metacentric, 54 submetacentric,26 subtelocentric and 38 acrocentric chromosomes. Karyotype of Capoeta barroisi was found first data established in this study. With this information on the karyological structure of this species living in Turkey freshwater systems, additional data provided for the fish cytogenetic database. Twenty five systematically important meristic and metric characters of these species were examined for 50 specimens. Morphometric characters were compared with ANOVA discriminant analyses to revealing resemblance and difference between two species. Key Words: Capoeta capoeta, Capoeta barroisi, Chromosome, Karyotype, Morphometric Characters u