Tez No İndirme Tez Künye Durumu
307833 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akut karın ağrılı hastalarda yakınmaya yönelik standardize edilmiş değerlendirme formunun yararlılığı / The utility of a standardized evaluation form for patients with acute abdominal pain
Yazar:BEDİA GÜLEN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. CEM OKTAY
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2008
57 s.
Akut karın ve yan ağrısı yakınması acil servis başvurularının önemli bir nedenidir. Bu çalışmanın amacı, bir üniversite hastanesi acil servisine başvuran travma dışı akut karın ve yan ağrılı hastalar için oluşturulan yakınmaya yönelik standardize edilmiş değerlendirme formunun kullanılmasının doğru ve hızlı tanı koyma ile hasta bakım maliyeti üzerine etkinliğini değerlendirmektir. Bu ileriye dönük kesitsel kohort çalışma Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi?nde 01.04.2008 ile 31.05.2008 tarihleri arasında iki dönem halinde gerçekleştirildi. Acil servise başvuran, akut karın ve yan ağrısı olan hastalar çalışmaya alındı. Birinci grup hastalar acil serviste kullanılan değerlendirme formu ile ikinci grup hastalar karın ve yan ağrısına yönelik standardize edilmiş form kullanılarak değerlendirildi. Çalışma döneminde toplam 1224 hasta karın ve yan ağrısı yakınması ile başvurdu. Çalışmanın birinci dönemi için 285, ikinci dönemi için 335 hastanın verileri değerlendirildi. Demografik veriler ve vital bulgular açısından farklılık olmayan iki grupta form kullanılması ile tetkik ve tedavi açısından anlamlı bir farklılık saptanmadı. İki grup arasında tanı koyma, taburculuk, yatış ve hastanede kalış süresi açısından da anlamlı bir fark saptanmadı. Ancak form kullanılan grupta istatistiksel anlamlı olacak şekilde maliyet daha düşük bulundu. Acil servisten taburcu edilen hastaların 395?ine (%73) telefon ile ulaşıldı. Yakınmaya yönelik standart değerlendirme formu kullanılan hastaların diğer hastalara oranla yakınmalarının daha az olduğu ve daha az oranda ek başvuru yaptıkları, ek başvuru tercihlerinin daha çok oranda hastanemize olduğu belirilendi. Sonuç olarak acil servise akut karın ağrısı ile başvuran hastaları değerlendirmede yakınmaya yönelik standardize form kullanılması ile ortalama maliyetin daha düşük olduğu, taburcu edilen hastaların yakınmalarının daha yüksek oranda geçtiği ve devam eden yakınmaları için daha yüksek oranda aynı hastaneye başvurdukları tespit edildi
...