Tez No İndirme Tez Künye Durumu
593962
Ofis çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği bakımından ergonomik risklerinin çalışma birimlerine göre değerlendirilmesi / Evaluation of ergonomic risks of office employees in occupational health and safety according to the working units
Yazar:İBRAHİM UMUT ALTINSOY
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ KAMİL ERKAN KABAK
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İş Sağlığı ve Güvenliği Ana Bilim Dalı / İş Sağlığı ve Güvenliği Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
79 s.
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)'nin amacı çalışanların risklerden arındırılmış, çalışanların daha sağlıklı ve güvenli çalışabilecekleri iş ortamları hazırlamaktır. Bu güne kadar yapılan tüm araştırmalar bu amacı sağlamak içindir. İnsanların iş haklarını ve yaşamını korumayı hedefleyen İş sağlığı ve Güvenliği günümüzde bütün ülkelerde önemli hale gelmiştir. Uygunsuz çevre koşulları, psikolojik risk etmenleri, ergonomik koşullar, çalışanların devamlı aynı pozisyonda oturma süreleri çalışanlarda sağlık sorunları oluşturmaktadır. Belediye çalışanlarında gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, belediye içerisinde fen işleri, imar işleri ve muhasebe birimlerinin arasındaki ergonomik risk değerlendirmesi yapmaktır. Belediye çalışanlarına Demografik, Ergonomik Risk ve NASA-TLX İş Yükü Değerlendirme anketleri uygulanmıştır. Anket değerlendirmesi 103 çalışan üzerinden gerçekleşmiştir. Anket sonuçları, fen işleri çalışanlarında diğer imar işleri ve muhasebe birimlerinde çalışanlara göre daha fazla ergonomik risk faktörü göstermektedir. Fen işleri biriminde çalışanlarda diğer kriterlerin haricinde fiziksel iş yükü kriteri de gözlenmiştir.
The aim of Occupational Health and Safety (OHS) is to prepare work environments in which employees are free from risks and employees can work in a healthier and safer manner. All research are conducted for this purpose so far. Occupational health and safety that aims to protect human rights and lives plays a crucial role in all countries nowadays. Improper environmental conditions, psychological risk factors, ergonomic conditions, permanent residence time of employees in the same position result in critical health problems for employees. The aim of this study is to evaluate the ergonomic risks among the technical works, urban planning and accounting units within the municipality. Demographic, ergonomic risk and NASA-TLX workload assessment are applied to municipal employees. The survey is conducted on 103 employees. Technical workers have more ergonomic risk factors than those in urban planning and accounting units. Also, physical workload criteria are observed among technical workers.