Tez No İndirme Tez Künye Durumu
813423
İlkokul fen bilimleri dersinde çoklu zekâ kuramı uygulamaları: Bir eylem araştırması / Applications of multiple intelligence theory in primary school science course: An action research
Yazar:MUHAMMET FATİH DOĞAN
Danışman: PROF. DR. MEHMET GÜLTEKİN
Yer Bilgisi: Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Temel Eğitim Ana Bilim Dalı / Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Fen bilgisi dersi = Science lesson ; Çoklu zeka = Multiple intelligence ; İlkokul öğrencileri = Primary school students
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2023
259 s.
İlkokul dördüncü sınıf Fen Bilimleri dersinde günlük yaşam problemlerini çözme becerileri temelli çoklu zekâ kuramının uygulanabilirliğini ortaya koymayı amaçlayan bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan eylem araştırması deseniyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcılarını İstanbul'daki bir devlet ilkokulunda 2022-2023 öğretim yılında 4. sınıfa devam eden 23 öğrenci ile onların velileri ve sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, video kayıtları ve gözlem formlarından elde edilen gözlem verileri, araştırmacı günlükleri, öğrenci ürünleri, değerlendirme formları, öz-değerlendirme formları ile öğrenciler, veliler ve sınıf öğretmeniyle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizi sonucunda "süreç", "bilişsel", "duyuşsal", "beceri" ve "sorunlar ve çözümler" olmak üzere beş tema ortaya konmuştur. Süreç boyutunda; Çoklu Zekâ kuramı bağlamında hazırlanan ders planlarının öğrencilere ilgili kazanımların kazandırılmasında kullanılabilecek uygun ders planları olduğu anlaşılmıştır. Bilişsel boyutta; öğrencilerin konuları anlakları, kavradıkları ve akademik başarılarının arttığı ve etkili öğrenmelerine katkı sağladığı görülmüştür. Duyuşsal boyutta öğrencilerin süreçte mutlu oldukları, keyif aldıkları, eğlendikleri, heyecan duydukları, etkinliklere istekle katıldıkları, öz-güven kazandıkları ve öz-yeterlik algısı geliştirdikleri gözlenmiştir. Beceri boyutunda öğrencilerin günlük yaşamla ilişkilendirme ve iletişim kurma becerilerini geliştirdiği ortaya çıkmıştır. Sorunlar ve öneriler boyutunda ise öğrencilerin gerçekleştirilen her etkinlikte görev almak istemeleri ve çoklu zekâya dayalı etkinliklerde daha fazla söz alma ve düşüncelerini ifade etme isteği taşımalarının sorun oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.
This research, which aims to reveal the applicability of multiple intelligence theory based on the skills of solving daily life problems in the fourth-grade primary school science course, was carried out with the action research design, which is one of the qualitative research methods. The participants of the study consisted of 23 students attending the 4th grade in a public primary school in Istanbul in the 2022-2023 academic year, their parents and classroom teacher. The data of the research were collected through observation data obtained from video recordings and observation forms, researcher diaries, student works, evaluation forms, self-evaluation forms, and semi-structured interviews with students, parents, and classroom teacher. The data of the research were analyzed by content analysis. As a result of the analysis of the data obtained in the research, five themes were revealed: "process", "cognitive", "affective", "skill" and "problems and solutions". In the process dimension, it has been understood that the course plans prepared in the context of Multiple Intelligence Theory are suitable course plans that can be used to gain students the relevant acquisitions. Cognitive dimension: It has been seen that students' understanding and comprehension of the subjects and their academic success increase and contribute to their effective learning. In the affective dimension, it was observed that the students were happy, enjoyed, had fun, were excited, participated in the activities willingly, gained self-confidence and developed a sense of self-efficacy in the process. In the skill dimension, it was revealed that students improved their ability to associate and communicate with daily life. In terms of problems and suggestions, it was concluded that the students' desire to take part in every activity and their desire to take more words and express their thoughts in activities based on multiple intelligences created problems.