Tez No İndirme Tez Künye Durumu
120035 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
3-metoksifenil-salisilaldimin schiff bazının kristal yapısının ve moleküler şekillenim özelliklerinin incelenmesi / The Investigation of the molecular conformational properties of schiff base 3-methoxyphenyl-salicylaldimine
Yazar:TUNCAY YILDIZ
Danışman: DOÇ.DR. MEHMET KABAK
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Fizik ve Fizik Mühendisliği = Physics and Physics Engineering
Dizin:Moleküler yörünge yöntemleri = Molecular orbital methods ; Schiff bazları = Schiff bases ; X ışını kırınımı yöntemi = X ray diffraction method
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
72 s.
ÖZET Yüksek Lisans Tezi (C14H13N02) 3-METOKSÎFENİL-SALİSİLALDİMİN SCHIFF BAZININ KRİSTAL YAPISININ VE MOLEKÜLER ŞEKİLLENİM ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ Tuncay YILDIZ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. Mehmet KABAK Bu çalışmada, 3-Metoksifenil-Salisilaldimin'in kristal yapısı, tek kristal x-ışını kırınım tekniğiyle aydınlatılmış ve moleküler şekillenim özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla 0,73x0,60x0,10 mm boyutlarına sahip 3-metoksifenü-salisüaldimin tek kristal örneği, grafit monokromatöre sahip Enraf-Nonius CAD-4 drfraktometresinde incelenmiştir. Kristal yapının çözümlenmesi ile atomlara ait duyarlı atomsal parametreler (xi, yi, zi, Uij), atomlar arası bağ uzunlukları ve bağ açıları bulunmuştur. Yalın molekülün en uygun şekillenimi yan-deneysel kuantum mekaniği moleküler yörünge hesaplamaları ile bulunmuştur. Şekillenim analizi, molekülün düzlemselliğini tanımlayan e,(C9-C8-Nl-C7), 62(C8-N1-C7-C6) ve 63(N1-C7-C6-C5) burulma açılarının -180° ile 180° arasında 10° lik açılarla değiştirilmesi sonucu elde edilmiştir. En kararlı durum molekülün düzlemsel olduğu durumdur. Molekülün oluşum ısısı -8.01 kcal/mol olarak hesaplanmıştır. Şekillenim analizi, içerisinde yan-deneysel kuantum mekaniği moleküler yörünge hesaplamaları olan Geliştirilmiş Hückel Moleküler Orbital Yöntemi (EHMO) ve Austin Model 1 (AMI) bulunan HyperChem 6.03 ve WINMOPAC 7.21 paket programlarıyla yapılmıştır. Molekül düzlemselliğinde bağ yapmayan atomların etkileşmeleri önemli olmaktadır. 2002, 72 sayfa ANAHTAR KELİMELER: AMI, EHMO, Schiffbazı, moleküler orbital yöntemler
ABSTRACT Master Thesis THE INVESTIGATION OF THE MOLECULAR CONFORMATIONAL PROPERTIES OF SCHIFF BASE 3-methoxyphenyl-salicylaldimine (C14H13NO2) Tuncay YILDIZ Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Engineering Physics Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mehmet KABAK In this work, the crystal structure of 3-memoxyphenyl-saUcylaldimine was solved by the single crystal X-ray diffraction techniques and molecular conformational properties were investigated. For this purpose; 3-memoxyphenyl-saUcylaldimine single crystal sample of dimensions 0,73x0,60x0,10 mm was mounted on an Enraf-Nonius CAD-4 diffractometer equipped with a graphite monochromator. After crystal structure solved the presize atomic parameters (xı, yi, Zi, Ug), bond distances between atoms and bond angles were found. The bare molecule was optimized by using the semi-empirical quantum mechanical molecular orbital methods. The conformation analysis were performed by changing the torsion angles 6i(C9-C8-Nl-C7), 62(C8-N1-C7-C6) and 63 (N1-C7-C6-C5) between -180° and 180° with every 10°, which express the planarity of the molecule. The planar conformation is the most stable conformation. The heat of formation energy of the molecule was -8.01 kcal/mol. The conformational analysis was carried out by using semi-empirical quantum mechanical methods such as Extended Hfickel (EHMO) and Austin Model 1 (AMI) which are implemented in the HyperChem 6.03 and WINMOPAC 7.21 programs. The interactions between non-bonded atoms play a key role at the planarity of the molecule. 2002,72 pages Key Words : AMI, EHMO, Schiff base, molecular orbital methods