Tez No İndirme Tez Künye Durumu
497049
Acil servise başvuran hasta ve yakınlarına sağlık çalışanları tarafından uygulandığı iddia edilen şiddetin incelenmesi / Investigation of the severity which is applied by health people who apply to emergency service patients and its responsibilities
Yazar:MUSTAFA KATRAN
Danışman: PROF. DR. İBRAHİM İKİZCELİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Acil Tıp Ana Bilim Dalı
Konu:İlk ve Acil Yardım = Emergency and First Aid
Dizin:Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Acil servis-hastane = Emergency service-hospital ; Sosyal şiddet = Social violence
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2017
73 s.
Giriş: Şiddet, son yıllarda yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, eğitim düzeyi ayırt etmeksizin dünyanın her yerinden bütün bireyleri etkilemekte ve giderek günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmekte ve sağlık sektörünü de ciddi bir sorun olarak etkilemektedir. Amaç: Bu çalışmada Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servisine başvuran hastalar veya yakınlarına sağlık çalışanları tarafından uygulandığı iddia edilen şiddetin özellikleri, olası nedenleri ve önleyici tedbirler hakkında genel bir fikir elde edilmesini ve şiddete hasta veya yakınlarının bakış açısını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi acil servisine başvuran, 18 yaş ve üzeri, 250 hasta veya yakınlarına anket formu uygulandı. Bulgular: Katılımcıların %20.4'ü (n:51) hastanede en az 1 kez şiddete uğradığını belirtti. En çok karşılaşılan şiddet tipinin sözel şiddet (n:46) olduğu veşiddetin en sık acil servislerde gerçekleştiği (n:22) belirtildi. Saldırganların çoğu erkek ve hemşire/ebe/sağlık memuru idi. Şiddete maruziyet zamanı 19 olguda saat 8-16 arası, 19 olguda saat 16-24 arası ve 12 olguda saat 24-8 arası idi. Katılımcıların çoğu şiddetle ilgili hiç bir şey yapmadığını belirtti. Şiddet kaynağı olarak en fazla hasta yoğunluğu suçlandı. Şiddetin çözümü olarak en sık hasta yoğunluğunun azaltılması önerildi. Sonuç: Bu sonuçlar daha güvenli hastane ortamı için uygun politikaların ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde yardımcı olabilir. Özellikle hasta yoğunluğunun azaltılması ve iletişim eksikliğinin düzeltilmesine yönelik müdahalelerin uygulanması gereklidir.
Background:In recent years, violence has affected all people throughout the world without discriminating age, gender, race, religion, language and education level and has gradually become a daily part of our life and it also affects health care as a serious problem. Objective: We aimed to get general opinion about characteristics of the violence, claimed that shown by healthcare workers against patients or relatives who applied to Cerrahpasa Medical Faculty Emergency Department, possible causes and preventive measures and to evaluate perspective of patients and relatives on violence in this study. Materials and Methods:The questionnaire form was administered to 250 patients or relatives who applied to Cerrahpaşa Medical Faculty Emergency Department and aged 18 years and older. Results: 20.4% (n:51) of the participantshad reported exposure to violence in hospital at least once. It is stated that the most prevalent type of violence was verbal violence (n:46) and violence occurred mostly in emergency departments (n:22). The assailants were mostly male and nurse/midwife/health staff. Violenceexposure time was between 8:00 and 16:00 in 19 cases, between 16:00 and 24:00 in 19 cases and between 24:00 and 8:00 in 12 cases. The majority of participants stated that they do nothing about the violence.Patient intensity was accused as the main cause of violence. Reduction in patient intensity was mostly suggested as solution of violence. Conclusion: These results can help in developing proper policy and safety measures for creating safer hospital environment. It is necessary to performinterventions, especially to get reduction in patient intensityand to improve miscommunication.