Tez No İndirme Tez Künye Durumu
180880
A new approach for the assessment of hf channel availability under ionospheric disturbances / Yüksek frekans kanalının kullanılırlığına iyonküresel düzensizlikler altında değer biçilmesi için yeni bir yaklaşım
Yazar:MURAT ÖZGÜR SARI
Danışman: PROF.DR. ERSİN TULUNAY
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
71 s.
Yüksek Frekanslı (3-30 MHz) (YF) yonküresel Kanal askeri, sivil ve amatöriletişimde kullanılmaktadır. yonküre kullanımıyla görüş çizgisinin ötesindekinoktalarla iletişim sağlanmaktadır. Bu tür iletişimin başlıca getirisi görüş çizgisiötesindeki bir noktayla iletişim sağlanırken uydulara gereksinim duyulmamasıdır.letişimde uydular yerine yonküre kullanımı ülke haberleşmesinin bağımsızlığıanlamına gelmektedir.YF yonküresel letişimin götürüsü yansıtıcı ortamın ( yonküre'nin)özelliklerinin günün saati, mevsim gibi pek çok değişkene dayanıyor olması vebu nedenle de matematiksel olarak modellemesinin hayli güç olmasıdır.STANAG 4538 [2], STANAG 4285 [3], STANAG 4415[4], MIL-STD-188-110A [5] ve MIL-STD-188-141A gibi askeri standartlar, YF Modemlerinbaşarımını, istenen şartlar altında, şaret Gürültü Oranı ( GO), Doppler Dağılımıve Gecikme Dağılımı değişkenleri türünden tanımladığından, kanalıntanımlanmasında bu üç değiştirgenin kullanıldığı yeni bir yaklaşımuygulanmıştır.Bu çalışmada, YF Kanalı çeşitli fiziksel ve kimyasal süreçleri içeren bir dizgeolarak değerlendirilmiştir. YF Kanalının modem başarımınındeğerlendirilmesinde kullanılmasına yönelik olarak tanımlanmasını sağlayan yenibir yöntem önerilmiştir.Çalışmada, modem/kanal kullanılırlığının sistem için düzensizlikler olarakdeğerlendirilebilen manyetik göstergelerle ilişkilendirilmeleri amaçlanmıştır. Buamaçla, bir YF iletişim deneyinden elde edilmiş veriler kullanılmıştır.Çalışmanın amacı, YF Kanal kullanılırlığına yonküresel düzensizlikler altındadeğer biçilmesidir.Bu yeni yöntem, YF Modem kullanıcılarının en iyi veri oranı ya da kipleme(?modulation?) yöntemi seçiminde kullanılabilecek yararlı bir araç olacaktır.Anahtar Kelimeler : Yüksek Frekanslı letişim, YF Modem, Manyetik Dizinler,Modem kullanılırlığı, yonküresel Düzensizlikler, Başarım Yüzeyleri, YF Kanal
High Frequency (3-30 MHz) (HF) Ionospheric Channel is used for military,civilian and amateur communications. By using Ionosphere, communication fordistances beyond the line of sight is achieved. The main advantage of this type ofcommunication is that it does not to require a satellite to communicate with apoint beyond the line of sight. Actually the Ionosphere is used instead of asatellite. To use Ionosphere but not a satellite means independent communicationfor a country.The disadvantage of HF Ionospheric Communication is that the characteristics ofthe reflecting media (i.e. channel?s transfer function) depends on many variables,e.g. sun spot number, hour of the day, season, solar cycles etc., so thatmathematically modeling the channel is very difficult.Since military standards like STANAG 4538 [2], STANAG 4285 [3], STANAG4415[4], MIL-STD-188-110A [5] and MIL-STD-188-141A [6], define therequired performance of an HF modem in terms of Signal to Noise Ratio (SNR),Doppler Spread and Delay Spread according to desired conditions, a newapproach to characterize the channel in terms of these three parameters ispresented.In this thesis, HF Channel is considered as a system which involves variousphysical and chemical processes. A new method to characterize the HF channelto be used for modem performance evaluation is presented.In this study, it is aimed to relate modem/channel availability with the magneticindices, which may be considered as the disturbances to the system. For thispurpose the data taken from an HF communication experiment is used to modelthe channel to be used for modem availability calculations.The aim of the study is to asses the HF Channel Availability under IonosphericDisturbances.This new technique will be a useful tool for HF Modem operators to select theoptimum data rate or modulation method during HF Communication.Keywords: High Frequency Communication, HF Modem, Magnetic Indices,Modem Availability, Ionospheric Disturbances, Performance Surfaces, HFChannel