Tez No İndirme Tez Künye Durumu
239547
Adi alacakların rehni / Claim pledge
Yazar:SEDA İREM ÇAKIRCA
Danışman: PROF. DR. HÜSEYİN HATEMİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
123 s.
Çalışmamız MK.m.954-961'de ? Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin ?başlığı altında düzenlenen alacak rehnini konu almaktadır. Alacak rehni, alacağıntedavül kabiliyetinin artması sebebiyle, kredi kurumları aracılığıyla sağlanan hemuzun hem de kısa vadeli kredilerde nadiren de olsa kullanılmaya başlanan bir teminattürü haline gelmiştir. Medeni Kanun düzenlemesinde, alacak rehnine uygulanmasıgereken usul, ayrıntılarıyla yer almaktadır. Ancak uygulamada alacak rehnininnadiren tercih edilmesi sebebiyle, söz konusu teminat türüne ilişkin mahkemeiçtihatlarına rastlanılmamıştır.Biz ise yüksek lisans çalışmamızda, özel olarak adi alacakların rehninin şekilşartlarını detaylı bir şekilde inceleyerek, bu noktada karşılaşılabilecek sorunlarınçözümüne katkı sağlamayı amaçladık. Tezimiz genelinde, yeri geldiği ölçüde,karşılaştırmalı bir anlatım sağlaması amacıyla, kıymetli evraka bağlanmış olanalacakların rehninden de bahsetmeye özen gösterdik.
Our study includes claim pledge, which is arranged under the title of ? Claimsand Pledge on Other Rights?. In Turkish Civil Code Number 4721 procedures ofapplying claim pledge are detaily determined. Due to seldom preference of claimpledge in practice, the court decisions about it, are not found.In our master project we especially aimed to evoluate the unsecured claimpledge conditions in detail and solve the problems that may be faced in practice. Butwe also tried to explain valued paper pledge, when it is needed, in order to showdifferences and relations between the unsecured claim pledge.