Tez No İndirme Tez Künye Durumu
527038
Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem'in eğitim anlayışı ve uygulamaları / Educational understanding and practices of the minister of national education Ali Naili Erdem
Yazar:HASAN HÜSEYİN FARTLI
Danışman: PROF. DR. MEHMET ÇAĞATAY ÖZDEMİR
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Bakanlar = Ministers ; Erdem, Ali Naili = Erdem, Ali Naili ; Eğitim = Education ; Eğitim düşüncesi = Education thought ; Türk eğitim tarihi = Turkish education history
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
140 s.
Bu araştırmanın amacı, 1975-1977 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı olan Ali Naili Erdem'in eğitim ile ilgili görüş ve çalışmalarını Türk Eğitim Tarihi kaynaklarına kazandırmaktır. Bu araştırmada, geçmiş zamanlarda meydana gelmiş olay ve olguların araştırılması, geçmişin eleştirel bir gözle incelenmesi ve analizi için gerekli verilerin yazılı ve sözlü kaynaklardan ve belgelerden elde edilmesi nedeniyle tarihi yöntem kullanılmıştır. Araştırmada Ali Naili Erdem'in çalışma hayatı, siyasi hayatı ve Milli Eğitim Bakanlığı dönemlerindeki görüş ve uygulamaları incelenmiştir. Ali Naili Erdem'in içinde yetiştiği dönemin genel özellikleri, ülkenin sosyolojik ve ekonomik durumu, eğitim sisteminin genel durumu değerlendirilmiştir. Bununla birlikte yaşamı, ailesi, siyasete girişi, vekillik ve bakanlık dönemleri, siyasi hayatı içinde yaşadığı zorluklar, eğitim anlayışı, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde yaptığı çalışmalar, Türk Müziği konservatuarının ve açık üniversite programının kuruluşundaki katkısı, lisansüstü eğitim için yurtdışına öğrenci gönderilmesi, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çocukları için kurdurduğu eğitim müşavirlikleri karşılaştığı sorunlar ve ürettiği çözümler, milliyetçilik, medeniyetçilik ve Atatürkçülük anlayışına dair görüşleri kapsamlı bir biçimde incelenmiştir. Elde edilen bulgular ile Ali Naili Erdem'in eğitim hayatımızı etkileyen fikirleri ve çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunulmuştur. Türk eğitim hayatına yaptığı katkılar tarihi belgeler incelenerek ve kendileri dinlenerek tarafsız bir şekilde ortaya konulmuştur.
The purpose of this research is to bring the views and works about education of Ali Naili Erdem who is National Education Minister between 1975-1977 in sources of History of Turkish Education. Historical method has been used in this research because of the investigation of past events, analysis of the past in a critical point of view, using written and oral sources and documents for analyzing required data. In the research; working, political life of him, and the opinions and implementations in the period of he was a National Minister of Education have been investigated. General characteristics of the period in which Ali Naili Erdem lived the sociological and economic situation of the country, the general situation of the educational system has been evoluated. In addition to this, his life, family, entrancing to polictics, era of the times that he was a congressman and minister, difficulties in his political life, mentality of education, his works and studies have been done during the period of his ministery, contributions to Turkish Music Conservatory and foundation of distance education university program, sending students abroad for master degres education concultancies established for our citizen's children, who live in abroad the difficulties faced by and solutions to them, nationalism, civilization, the views on the concept of Atatürk have been investigated. Based on findings, it has been evaluated about opinions and studyings of Ali Naili Erdem which influence our educational and cultural life. The contributions of him to Turkish educational life have been indicated objectively by investigating historical documents and interviewing with himself.