Tez No İndirme Tez Künye Durumu
417790
Abdülkâdir Geylânî'nin "el-Gunye li Tâlibi Tariki'l Hakk" isimli eserinde tasavvufî unsurlar / The sufistic factors within the book named "el-Gunye li Tâlibi Tariki'l Hakk" by Abdulkqadir Jilânî
Yazar:MEHMET BİLAL YAMAK
Danışman: PROF. DR. REŞAT ÖNGÖREN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Din = Religion
Dizin:Abdülkadir Geylani = Abdülkadir Geylani ; Gunyetü't-Talibin = Gunyetü't-Talibin ; Kadiri = Kadiri ; Kadiri = Kadiri ; Kadiriyye = Kadiriyye ; Tarikatlar = Religious orders ; Tasavvuf = Mystic ; Tasavvuf felsefesi = Philosophy of mysticism ; Tasavvufi unsurlar = Mystical elements ; İslam dini = Islam religion
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
102 s.
Bu tezde Abdülkâdir Geylânî'nin el-Gunye adlı eseri tasavvufi içerik itibarı ile incelenmiştir. Bu çalışmada beş bölümden oluşan el-Gunye'deki tasavvufi unsurlar tespit edilerek müellifin görüşleri tasavvuf düşüncesi açısından ortaya konulmuştur. Geylânî'nin İslâm düşünce geleneğinde tasavvufla birlikte diğer alanlar üzerine de eğilen bir ilmî şahsiyet oluşu onun görüşlerinin interdisipliner bir düzlemde incelenmesini gerekli kılmıştır. Sûfilere göre tasavvuf sonradan ortaya çıkan bir ilim olmayıp zamanın şartları itibarı ile görünür hâle gelmiş bir ilimdir. Bu itibarla tefsir, fıkıh, hadis ve kelam gibi ilimlerin yanındaki konumu, bu ilimlerle olan münasebeti oldukça önemlidir. Abdülkadir Geylâni'nin el-Gunye'sinde de fıkıh, tefsir, kelam gibi ilimler iç içe yer almıştır. Bunlar bazen kendi prensipleri içinde müstakil bir disiplin şeklinde sunulurken bazen de tasavvufi bir anlayış içerisinde tedvin edilmiştir. Tez bu tasavvufi unsurları hem müstakil hem de ilimler arası geçişlilik açısından incelemektedir. Anahtar Kelimeler: Geylâni, Tasavvuf, Gunye, Tarikat, Kadirilik
In this thesis, the piece of Abdulkadir Geylani entitled "El-Gunye" has been researched in terms of sûfistic points in it and the sûfistic factors within the book that has five seperate chapters has been determined and Geylâni's sûfistic views have been put forward according to these views. The fact that Geylâni was a character of Islamic thought tradition who leant over many other Islamic sciences apart from sûfism has made it necessary to study on the subject in a interdiciplinary context. According to the sûfis, sûfism is not a science that emerged, it is a science that appeared as a result of the conditions of the time. So its relationship with tafseer, fıqh, hadith and qalaam is upmostly important. In the book written by Geylani sciences like fıqh, tafseer, qalaam appeared in an interwoven context. Sometimes these sciences were presented as a seperate manner in their own principles and sometimes were presented with a Sûfistic approach. This thesis deals with these sûfistic factors within the book both seperately and in an interdiciplinary point of view. Key Words: Jilânî, Sufism, Gunye, Sufi Path, Qadirriyya