Tez No İndirme Tez Künye Durumu
618807
1930'lu yılların kalkınma politikaları bağlamında İzmir İktisat Kongresinin orta tabakanın kalkınmasındaki tarihsel önemi / Historical importance of Izmir Economical Congress on the developement of midle-class regarding to development policies of 1930's
Yazar:YÜKSEL ANIT
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SÜLEYMAN ÖZMEN
Yer Bilgisi: İstanbul Rumeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Ekonomi Ana Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics
Dizin:Ekonomi tarihi = Economic history ; Ekonomik kalkınma = Economic development ; Kalkınma = Development ; Kalkınma politikaları = Development policies ; Orta sınıf = Middle class ; İzmir İktisat Kongresi = İzmir Economy Congress
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
114 s.
Orta tabaka tanımı sadece imalat/ticaret ile uğraşanları kapsamasa da bunlar, sosyal kesimlerin itici unsurlarıdır. Türkiye, dünyada yaşanan önemli dönüşümler sonrasında yeni şartlara uyum sağlamak adına İzmir İktisat Kongresi ile yeni bir süreç başlatmıştır. Küresel ekonomik kriz ile iktisadi modellemelerin değişime uğramış olması, toplumu farklı bir noktaya sürükleyerek, işletme ve orta tabakanın işlevsel içeriğini de dönüştürmüştür. Etkileşim ilişkileri bağlamındaki bu salınımın sonunda, (son 40 yıl) liberal ekonomi ve KOBİ' lerle tekrar önemli kalkınma dönüşümü yaşanmıştır. Bu değişim ve dönüşümlerin tarihi süreç içerisinde toplumsal katmanlar üzerindeki etkileri ve ülkemizdeki izdüşümleri değerlendirilmiştir. Çalışmada İzmir İktisat Kongresi öncesi ve sonrası ile anlatılmış, Cumhuriyetin ilk yıllarından II. Dünya Savaşına kadar, kongrenin etkileri konjonktürel olarak pratik ile arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Çalışmanın ana eksenini, sosyal tabakalaşmanın Türkiye deneyimi oluştururken, arka planda ağırlıklı olarak İzmir İktisat Kongresi kararları sonrası II. Dünya savaşına kadar olan sürede uygulama ve yansımaları ele alınmıştır. Bu çerçevede kongre kararlarının sosyal tabaka ve sınıf kavramları ile ilişkileri ulusal ve uluslararası bazda yorumlanmıştır. Konunun ve tartışmaların güncelliği, heyecanı bizi günümüz Türkiye' sine savurdu. Pratikte; liberal, devletçi, karma ve serbest piyasa ekonomik modellerinin uygulandığı Türkiye Cumhuriyeti ekonomi tarihi çalışmamızın bağımsız değişkenleri olarak aldığımız modelleri meydana getirdi.
Although the definition of the middle layer does not only include those engaged in manufacturing / trade, they are the driving elements of the social segments. Turkey, in order to adapt to the new conditions after the major transformations taking place in the World, has initiated a new process with İzmir Economic Congress. The fact that the economic modeling has changed with the global economic crisis has transformed the functional content of the business and middle class by dragging the society to a different point. As a result of this oscillation in the context of interaction relations (the last 40 years), significant development transformation has again been experienced with SMEs and the liberal economy. The effects of these changes and transformations on the social layers in the historical process and their projections in our country were evaluated. In this study, before and after the Izmir Economy Congress was explained, the effects of the congress were questioned cyclically in relation to practice from the first years of the Turkish Republic until World War II. The main axis of the study is social stratification experience in Turkey, in the background, after the decisions of the Izmir Economic Congress applications and reflections until World War II were discussed. In this context, the relations of the congress decisions with the concepts of social layer and class were interpreted nationally and internationally. Actuality and excitement of the topic and debates haled us to today's Turkey. Practically; Turkish Republic economy history that has applied liberal, statist, mixed and free market economic models, were the independent variables of our study.