Tez No İndirme Tez Künye Durumu
199093
Autopilot and guidance algorithms for infrared guided missiles / Kızılötesi güdümlü füzeler için otopilot ve güdüm algoritmaları
Yazar:KAYHAN ÇAĞLAR KILIÇ
Danışman: PROF.DR. KEMAL LEBLEBİCİOĞLU ; PROF.DR. ZAFER ÜNVER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2006
146 s.
ÖZKIZILÖTESİ GÜDÜMLÜ FÜZELER İÇİNOTOPİLOT VE GÜDÜM ALGORİTMALARIKILIÇ, Kayhan ÇağlarYüksek Lisans., Elektrik-Elektronik Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof. Dr. Zafer ÜnverOrtak Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Kemal LeblebicioğluAralık 2006, 129 sayfaGüdümlü füzeler, hava platformlarına karşı kullanılan en etkin tehditlerden biridir.Son yıllardaki uçak ve helikopter kayıplarının çoğuna, yüzde 70'i kızıl ötesi güdümlüolan füzeler sebep olmuştur. Bugün dünya genelindeki askeri cephanelerde, 500,000kadar omuzdan atılabilir füze bulunmaktadır Bu füzelerin güdüm algoritmaları,belirtilen rotaların çok düşük hata oranları ile izlenebilmesini sağlamaktadır.Bu tezde temel olarak, çeşitli hedef-füze senaryoları içinde güdüm algoritmalarınınetkinliklerinin üzerinde çalışmak için kızılötesi füze güdüm ve kontrol algoritmalarıtanımlamaya odaklanılmıştır. İlk olarak genel bir füze için matematiksel modelverilmiştir. Ardından uçuş kontrol sistemi, LQR ve PID kontrol mekanizmalarıkullanılarak yaratılmıştır. Kızılötesi füze için uygulanan farklı PNG algoritmalarısunulmuştur. Kızılötesi füzenin arayıcı kısmı da ayrıca tartışılmıştır. Güdümalgoritmalarının etkinlikleri, farklı hedef-füze tabanlı senaryolar bazındaincelenmiştir ve bunların kızılötesi karşıtedbirlere karşı tepkileri de ayrıcagözlenmiştir.viBu çalışma, farklı güdüm algoritmalarının değişik senaryolarda kullanılabileceğinigöstermiştir. Uygun algoritmaların birleştirilmesi ve uygun katsayılarınkullanılmasıyla güdümlü füze hedefini hassas şekilde takip edebilmektedir. Buna ekolarak, kızılötesi karşı tedbirlerin füze tarafından tanınıp takip edilmemesi için füzearayıcı kısmının takip algoritmaları ile geliştirilmesi gerekmektedir.Anahtar Kelimeler: Füze, Kızılötesi Güdüm, Kızılötesi Arayıcı, PNG, Ateştopuvii
ABSTRACTAUTOPILOT AND GUIDANCE ALGORITHMSFOR INFRARED GUIDED MISSILESKILIÇ, Kayhan ÇağlarM.S., Department of Electrical and Electronics EngineeringSupervisor: Prof. Dr. Zafer ÜnverCo-Supervisor: Prof. Dr. Kemal LeblebicioğluDecember 2006, 129 pagesGuided missiles are among the most effective threats against air platforms. Aircraftand helicopter losses in the last decades were mostly due to guided missiles, 70% ofwhich were infrared guided missiles. Today, there are as many as 500,000 shoulder-fired missiles in military arsenals around the world, whose guidance algorithmsenable them to track the desired trajectories very precisely.In this thesis, main focus is on defining infrared missile guidance and controlalgorithms in order to study on various target-missile scenarios for the effectivenessof these algorithms. First, a mathematical model of a generic missile is given. Thenthe flight control system of the missile is created by using LQR and PID controllers.Different kinds of PNG algorithms applied to an infrared missile are presented. Theseeker part of the infrared missile is also discussed. The effectiveness of guidancealgorithms are studied based on different target-missile scenarios and the responsesof them to IR countermeasures are also observed.ivThis study shows that different guidance algorithms can be used for differentscenarios. If suitable algorithms are combined and suitable constants are applied, theguided missile can track the target very precisely. In addition, the seeker part has tobe improved with tracking algorithms in order to recognize IR-countermeasures andnot to follow them.Keywords: Missile, Infrared Guidance, Infrared Seeker, PNG, Flarev