Tez No İndirme Tez Künye Durumu
595939
Logic tree for ground motion characterization of the vertical component: A case study based on updated Turkish ground motion database / Düşey bileşen için yer hareketi karakterizasyonu mantık ağacı: Güncellenmiş Türk yer hareketi veritabanına dayalı bir vaka incelemesi
Yazar:NIMA AGHA ALIPOUR
Danışman: Assoc. Prof. Dr. ZEYNEP GÜLERCE
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deprem Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Konu:Deprem Mühendisliği = Earthquake Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
101 s.
Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi (OSTA)'da dikey tasarım spektrumunu geliştirmek için iki yaklaşım kullanılmaktadır: ilk yaklaşımda dikey yer hareketi tahmin modelleri (GMM'ler) kullanarak dikey bileşen için OSTA'yı gerçekleştirilir, ikinci yaklaşımda ise yatay bileşen için OSTA hesaplamaları sırasında veya sonrasında yatay spektrumu ölçeklendirmek için V/H oranı GMM'lerini kullanılır. Bu çalışma, Türkiye için OSTA icerisinde hem dikey hem de V/H oranı tahmin denklemlerini birleştiren bir dikey yer hareketi mantık ağacını oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmanın temel hedefleri: (i) Türkiye için güvenilir ve güncel bir kuvvetli yer hareketi veritabanı (TSMD) derlemek, (ii) güncellenmiş TSMD'nin deprem büyüklüğü, mesafesi, derinliği ve zemin büyütme ölçeklemesi ile tutarlı olan V/H oranı ve dikey yer hareketi modellerini seçmek, (iii) Türkiye'de dikey yer hareketi bileşeni için bir yer hareketi karakterizasyonu mantık ağacı oluşturmaktır. Bu amaçla, TSMD, 2008-2015 yılları arasında meydana gelen depremlerin kayıtları ile (Mw = 6.1 Elazığ ve Mw = 7.2 Van depremleri de dahil olmak üzere) güncellenmiştir. Güncellenmiş TSMD, deprem verisi, kayıtlar için kaynak-saha mesafesi ölçümleri, kayıt istasyonları için ölçülen kayma dalgası hızı profilleri ve yatay ve dikey bileşenler için spektral ivmelenmeler ile birlikte 2698 kayıt içermektedir. Dört aday V/H oranı modeli (Gulerce ve Abrahamson, 2011; Gulerce ve Akyuz, 2013; Akkar ve diğerleri, 2014; Bozorgnia ve Campbell, 2016) ve dört aday dikey yer hareketi modeli (Bozorgnia ve Campbell, 2016; Stewart ve diğerleri, 2016; ve Gulerce ve diğerleri, 2017 ve Çagnan ve diğerleri, 2017 model) seçilmiş ve model tahminleri, artıkların analizi ve veriye dayalı teknikler kullanılarak güncellenmiş TSMD'deki gerçek verilerle karşılaştırılmıştır. V/H oranı modellerinin analiz sonuçlarına göre, Gülerce ve Akyüz (2013), Akkar ve diğ. (2014) ve Bozorgnia ve Campbell (2016) V/H oranı modelleri, güncellenmiş TSMD'deki V/H oranları ile uyumludur. Dikey GMM'lerin analiz sonuçlarına göre, Çagnan ve diğ. (2017) modelinin büyüklük ölçeklendirmesi ve Bozorgnia ve Campbell (2016) modelinin derinlik ölçeklendirilmesi, güncellenmiş TSMD ile tutarsızdır. Bunlara ek olarak, Stewart ve diğ. (2016) ve Gulerce ve diğ. (2017) GMM'lerinin küçük depremler için deprem büyüklüğü (SM) ölçeklendirmesi ,TSMD'ye daha iyi uymalari için değiştirilmelidir. Türkiye için önerilen dikey yer hareketi mantık ağacında, SM-değiştirilmiş Stewart ve diğ. (2016) ve SM-değiştirilmiş Gulerce ve diğ. (2017) dikey yer hareketi modelleri ile seçilmiş V/H oranı modelleri ve bu modeller için belirlenmiş mantık ağacı ağırlıkları yer almaktadır.
Two approaches are used to develop the vertical design spectra in Probabilistic Seismic Hazard Assessment (PSHA): performing the PSHA for the vertical component using vertical ground motion models (GMMs) and utilizing the V/H ratio GMMs to scale the horizontal spectrum during or after the hazard calculations for the horizontal component. This study intends to develop a new framework for building the vertical ground motion logic tree that combines both vertical and V/H ratio GMMs in the PSHA analysis. The main objectives of this study are: (i) to compile a reliable and up-to-date strong ground motion database for Turkey (TSMD), (ii) to choose the V/H ratio and vertical GMMs that are consistent with the magnitude, distance, depth, and site amplification scaling of the updated TSMD, and (iii) to combine the selected vertical GMMs with the V/H ratio models to provide the ground motion characterization logic tree for vertical ground motion component in Turkey. For this purpose, the TSMD is updated with the recordings from the earthquakes occurred between 2008 and 2015, including the Mw=6.1 Elazığ and Mw=7.2 Van earthquakes. Updated TSMD contains 2698 recordings with the earthquake metadata, source-to-site distance metrics for the recordings, measured shear wave velocity profiles for the recording stations, and spectral accelerations for horizontal and vertical components. Four candidate V/H ratio GMMs (Gulerce and Abrahamson, 2011; Gulerce and Akyuz, 2013; Akkar et al., 2014; Bozorgnia and Campbell, 2016) together with four candidate vertical GMMs (Bozorgnia and Campbell, 2016; Stewart et al., 2016; and Gulerce et al., 2017 and Çagnan et al., 2017 model) are selected and the model predictions are compared with the actual data in the updated TSMD using the analysis of the residuals and data-driven techniques. Analysis results of V/H ratio GMMs showed that the median predictions of the V/H ratio GMMs proposed by Gulerce and Akyuz (2013), Akkar et al. (2014), and Bozorgnia and Campbell (2016) are compatible with the V/H ratios in the updated TSMD. Analysis results of vertical GMMs depicted that the magnitude scaling of Çagnan et al. (2017) model and the depth scaling of the Bozorgnia and Campbell (2016) model are inconsistent with the updated TSMD. Additionally, small magnitude (SM) scaling of Stewart et al. (2016) and Gulerce et al. (2017) GMMs should be modified for a better fit with the Turkish dataset. Trellis plots of SM-modified Stewart et al. (2016) and SM-modified Gulerce et al. (2017) vertical GMMs and selected V/H ratio models multiplied by NGA-West 2 and TR-adjusted NGA-W1 horizontal models are used to determine the logic tree weights for the proposed vertical ground motion characterization logic tree for Turkey.