Tez No İndirme Tez Künye Durumu
68567 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
An Elastic plastic shell finite element / Bir elastik plastik kabuk sonlu elemanı
Yazar:AHMET TURGUT
Danışman: YRD. DOÇ. DR. HALUK DARENDELİLER
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:Elastoplastik = Elastoplastic ; Kabuklar = Shells ; Sonlu elemanlar yöntemi = Finite element method
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
1997
130 s.
ÖZ ELASTİK-PLASTİK BİR KABUK SONLU ELEMAN TURGUT, Ahmet Yüksek Lisans Tezi, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Haluk DARENDELİLER Ortak Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Süha ORAL Nisan 1997, 118 sayfa Bu tezde, büyük elastik-plastik şekil değiştirmelerin analizi için bir kabuk sonlu eleman geliştirilmiştir. Bu yöntem, yenilemeli Lagrange formülasyonuna ve kabuk teorisine dayanmaktadır. Malzemenin izotropik ve hız değişikliklerine duyarsız olduğu ve İ2-akma prensibine uyduğu varsayılmıştır. Sistem denklemleri virtuel iş prensibi kullanılarak elde edilmiş ve lineer olmayan bütün terimler formülasyona dahil edilmiştir. Onbeş düğüm noktası değişkeni olan bir kabuk üçgen eleman kullanılmıştır. Örnek çözümler elde etmek amacıyla çeşitli deneyler yapılmıştır. Yazılan bilgisayar programı ile elde edilen sonuçların deneysel bulgularla iyi bir uyum içinde olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler : Sonlu Elemanlar Yöntemi, Üçgen Kabuk Elemanı, Elastik-Plastik Şekil Değiştirme. iv
ABSTRACT AN ELASTIC-PLASTIC SHELL FINITE ELEMENT TURGUT, Ahmet M. Sc., Department of Mechanical Engineering Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Haluk DARENDELİLER Co- Supervisor : Prof. Dr. Süha ORAL April 1997, HSpages in this thesis, a shell finite element is deveîoped to analyze large elastic-plastic deformations. The method is based on updated Lagrangian type fornıulation and shell theory. Material is assumed to be isotropic and rate insensitive which obeys J2 - flow rule. Work hardening characteristic of material is considered. The governing equations are derived by using virtual work principle and ali nonlinear ternıs are included. A triangular shell element with fifteen degrees-of-freedom is used. Several experiments are carried out to obtain sample solutions. A finite element program is deveîoped and obtained results are in good agreement with experimental findings. Keywords : Finite Element Method, Triangular Shell Element, Elastic-Plastic Deformation. iii