Tez No İndirme Tez Künye Durumu
489477
A survey on plan typologies in apartment blocks: The case of Necatibey Neighbourhood, Ankara (1920s-1960s) / Apartman bloklarında plan tipolojileri üzerine bir araştırma: Necatibey Mahallesi örneği, Ankara (1920'ler-1960'lar)
Yazar:NİHAN BÜŞRA AYDIN
Danışman: PROF. DR. AYDAN BALAMİR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Ana Bilim Dalı
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2017
171 s.
Bu çalışma Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ulus'taki Necatibey Mahallesinde apartman yapılarının gelişimini incelemeyi amaçlamaktadır. Alan, modern mirasın dikkate değer örneklerini sunan, Erken Cumhuriyet Dönemine ait ilk apartman bloklarını barındırmaktadır. Anafartalar, Hisar Parkı ve İpek caddeleri tarafından sınırlandırılmış bu mahalle çalışma alanı olarak seçilmiş ve inceleme kolaylığı sağlamak amacıyla binalar 1920-1970 arasındaki onar yıllık zaman aralıklarına göre sınıflandırılmıştır. Her dönem için dört apartman bloğu seçilerek kırk beş apartman bloğu arasından toplamda yirmi bina tip kat planları ve ön cephelerine odaklanılarak detaylı olarak incelenmiştir. Binalarda incelenen konular: parsel ve kütle ilişkileri, dolaşım çekirdeği tasarımları, açık ve yarı açık alanlar, dairelerin mekansal organizasyonları ve mimari stilin yanı sıra apartman bloklarındaki ışıklık, havalandırma bacası vb. elemanları içermektedir. Karakteristik özellikler, apartman bloklarına ait genel bilgileri ve analizleri içeren standardize edilmiş tablolarda gösterilmeye çalışılmıştır. Apartman plan ve cephelerinin karşılaştırmalı analizleri, elli yıl içinde apartman yaşamının değişime uğradığı ve süreklilik gösterdiği alanların belirlenmesine yardımcı olmuştur. Araştırma, apartman bloğu tiplerinin onyıllar boyunca; kat planı düzeni, bina ölçeği, mimari stil ve benzeri konular bakımından dikkate değer değişimlere uğradığını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Apartman bloğu, Tipoloji, Erken Cumhuriyet Dönemi, Konut mimarisi, Necatibey Mahallesi, Ulus semt
This study aims to investigate the development of apartment blocks in the Necatibey neighbourhood in Ulus, which is one of the oldest residential areas in Ankara. The area contains some of the first examples of apartment block from Early Republican Period, presenting remarkable examples of Ankara's modern heritage. The neighbourhood surrounded by Anafartalar, Hisar Parkı, and İpek Streets has been selected as the research area, and for convenience of examination, the buildings are classified according to ten-year time periods between 1920-1970. By selecting four buildings constructed in each period, twenty apartment blocks have been examined in detail among forty-five apartment blocks, focussing on typical floor plans and street-facing facades. The aspects examined in selected buildings include the relationship between plot and mass, placement of circulation cores, open and semi-open spaces, spatial organization of units and elements such as light shafts, ventilation shafts, etc., as well as the architectural style. An attempt has been made to tabulate the characteristic features in standardized tables containing general information and analysis of these apartment blocks. The comparative analysis of apartment plans and facades has helped to identify the aspects in which apartment life has shown both transformations and continuity in the neighbourhood over a period of fifty years. The research shows that apartment block types have undergone significant changes with respect to the arrangement of their floor plans and building scales, as well as the preferred architectural style in each decade. Keywords: Apartment block, Typology, Early Republican Period, Residential architecture, Necatibey Neighbourhood, Ulus district