Tez No İndirme Tez Künye Durumu
277154
Türk kültüründe eşik / Threshold in Turkish culture
Yazar:FİLİZ KAYA
Danışman: PROF. DR. İSA ÖZKAN
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı / Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı
Konu:Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature
Dizin:Eşik = Threshold ; Sözlü edebiyat = Oral literature ; Türk kültürü = Turkish culture
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2010
205 s.
Türk kültür hayatında inanışlar önemli bir yer tutmaktadır. İnsanların geçmişten günümüze getirdikleri pratiklerde günlük yaşantılarında uygulama alanı bularak, inanç seviyesine ulaşmıştır. Bu noktadan hareketle Türklerde kült seviyesine ulaşan her şeyin bir iyesi vardır diyebiliriz. Yer iyesi, gök iyesi, su iyesi, ateş iyesi, ev iyesi,..vb. ?Eşik iyesi? de diğer iyeler gibi kült seviyesine ulaşarak; doğumdan ölüme, günlük hayatın diğer alanlarına kadar geniş bir alanda yer almaktadır. Bu sebeple ?eşik? kelimesinin; sözlük ve temel müracaat kitaplarındaki anlamları, eşik inancının diğer kültürlerde var olup olmadığı meselesi ve sözlü kültür ürünlerindeki yerine kadar kapsamlı bir çalışma yürütülmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın ilk bölümünde kavram hakkında genel bilgiler ve diğer kültürlerde eşik kavramının hangi anlam ve işlevlerde kullanıldığı incelenmiştir. İkinci bölümünde ise eşik iyesi ve eşiğin kutsiyeti, inançsal boyutu ve sözlü edebiyat ürünlerindeki örneklerine değinilmiştir.Anahtar Sözcükler1. Eşik2. Eşik inancı3. Eşik iyesi4. Sözlü kültür5. Pratikler
Beliefs have a significance place in the Turkish cultural life. Practices brought by the people from past to present have also reached the level of belief through finding a field of application for themselves in daily lives. By taking these as our starting point, we can tell that everything reaching cult level in Turks have a possessor. Earth possessor, sky possessor, water possessor, fire possessor, house possessor, ?. etc. ?Threshold possessor?, like other possessors, has a wide place, through reaching cult level; from birth to death, to other areas of daily life. Due to that reason, it was attempted to conduct a comprehensive study, also including meanings of the word ?threshold? in dictionaries and reference books, the problem of whether or not the threshold belief exists in other cultures, and its place in oral culture products. In the first section of the study general information concerning the concept and the meanings and functions of the threshold concept in other cultures were examined. As for the second section; the threshold possessor and the holiness of threshold, its belief-related dimension and its examples in oral literature products were touched on.Keywords1.Threshold2.Threshold belief3.Threshold possessor4.Oral Culture5.Practices