Tez No İndirme Tez Künye Durumu
370760
A rotten apple spoils the barrel: Cause markers employed by native speakers of Turkish when writing cause paragraphs in English and Turkish / Çürük elma yanındakileri de çürütür: Anadili Türkçe olan yazarlar tarafından Türkçe ve İngilizce yazılan neden paragraflarında kullanılan nedensellik yapıları
Yazar:ÇİĞDEM ULUÇAY
Danışman: DOÇ. DR. ÇİLER HATİPOĞLU
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü-Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Dilbilim = Linguistics ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; İngiliz Dili ve Edebiyatı = English Linguistics and Literature
Dizin:Anadil = Mother tonque ; Nedensellik = Causality ; Türkçe = Turkish ; Yabancı dil öğretimi = Foreign language teaching ; Yazım = Writing ; İkinci dil = Second language ; İngilizce = English
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
181 s.
Bu çalışma anadili Türkçe olan kişilerin Türkçe ve İngilizce neden paragraflarında kullandıkları nedensellik yapılarının sıklığını ve işlevlerini belirlemeyi ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu yapıların anadil ve ikinci dilde yazarken değişiklik gösterip göstermedikleri ve öğrencilerin İngilizce paragraf yazarken bu yapıları kullanmada sorun yaşayıp yaşamadıkları da incelenmektedir. Ayrıca, kullanılan öğretim materyallerinin katılımcıların yazılı ürünleri üzerindeki etkisi de araştırılmaktadır. Şimdiye kadar anadili Türkçe olan yazarların ikinci dildeki yazma becerileri/alışkanlıkları birçok çalışmada araştırılmıştır; ancak, yazarın bildiği kadarıyla, henüz Türk öğrencilerin yazdıkları İngilizce neden paragrafları üzerine yoğunlaşan bir çalışma yapılmamıştır. Bu sebeple, çalışmanın alandaki boşluğu doldurmaya yardımcı olacağı düşünülmektedir. Çalışma ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampusu hazırlık programının orta-düzey öncesi sınıflarında eğitim gören 63 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan, önce, Türkçe ve İngilizce 150-180 kelimelik birer neden paragrafı yazmaları istenmiştir. Tüm katılımcı paragrafları ve öğretimde kullanılan yazma materyali, CLANCHILDES programı ile kodlanıp yazılmış ve analiz edilmiştir. Paragraflar incelendikten sonra katılımcılara paragraflarındaki nedensellik yapılarını neden/hangi amaçla kullandıkları sorulmuş ve yapılan mülakatlardaki ortak konular belirlenip incelenmiştir. Çalışmanın, Türk öğrencilerin nedensellik yapılarını anadil ve ikinci dil yazımlarında nasıl kullandıklarını tanımlaması, eksiklikleri ve daha doğal paragraf yazımı için atılacak adımları belirlemesi beklendiğinden, sonuçların; anadil ve yabancı dil olarak Türkçe ya da ikinci dil olarak İngilizce yazım dersi veren, materyal hazırlayan ve müfredat geliştiren uzmanlara değerli öneriler sunduğu düşünülmektedir. Anahtar kelimeler: İkinci dilde yazım, anadilde yazım, Türkçe, yabancı dil olarak İngilizce, nedensellik yapıları, yazım öğretimi
This study aims to identify and analyse the frequencies and functions of cause markers employed by native speakers of Turkish when writing cause paragraphs both in Turkish and English. It also examines whether the employment of the cause markers differs while writing in L1 versus L2 and whether or not the students have any problems while using the cause markers in English. The effect of teaching materials (input) on the written products of the participants (output) is also investigated. A number of studies examined the L2 writing habits/skills of native speakers of Turkish so far; however, as far as the author is aware, there is not a study focusing specifically on the cause paragraphs written by Turkish students in English yet. Therefore, this study is hoped to contribute to filling in the gap in the field. The study was conducted with 63 participants attending the pre-intermediate level classes of METU NCC. Each participant was first asked to write a cause paragraph of about 150-180 words both in Turkish and in English, and then, to discuss the why and how of cause markers employed by them in their cause paragraphs. All of the paragraphs and the writing hand-out were coded, transcribed and analysed by using CLAN CHILLDES program. The interviews were transcribed and the common topics in those were identified and examined. As it describes the way Turkish students employ cause markers in their L1 and L2 compositions and identifies their weaknesses and the steps to be taken to create more natural paragraphs, the results of the present study provide invaluable suggestions to experts teaching writing in Turkish as L1 and L2, writing in English as a foreign language, preparing teaching materials and developing institution curricular. Keywords: L2 writing, L1 writing, cause paragraphs, Turkish, English as a foreign language, linguistic devices of causality, teaching writing.