Tez No İndirme Tez Künye Durumu
548998
Montessori materyalleri destekli bireysel ve işbirlikli matematik etkinliklerinin erken matematiksel akıl yürütme becerilerine etkisi / The effect of montessori materials supported individual and cooperative math activities on early mathematical reasoning skills
Yazar:KARDELEN ÖN HALLUMOĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ HANİFE GÜLHAN KARSAK ; PROF. DR. AYŞE FULYA MANER
Yer Bilgisi: Kırklareli Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Çocuk Gelişimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Akıl yürütme = Reasoning ; Matematik = Mathematics ; Montessori, Maria = Montessori, Maria ; Okul öncesi dönem = Preschool period ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi çocuklar = Preschool childrens ; Öğretim araçları = Teaching aids ; İşbirlikli öğrenme = Cooperative learning
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
158 s.
Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönemdeki çocukların matematiksel akıl yürütme becerilerinde Montessori materyalleri destekli bireysel ve işbirlikli matematik etkinliklerinin etkilerini ortaya koymaktır. Çalışmada 'öntest sontest kontrol gruplu desen' uygulanmıştır. Çalışmaya Kırklareli il merkezinde bulunan Y Lisesi Uygulama Anasınıfı'ndaki deney 1 grubunu oluşturan 15, deney 2 grubunu oluşturan 15 ve X Anaokulu'ndaki kontrol grubunu oluşturan 15 çocuk olmak üzere toplam 45 çocuk katılmıştır. Uygulama deney 1 grubunda Montessori materyalleri destekli bireysel matematik etkinlikleri, deney 2 grubunda Montessori materyalleri destekli işbirlikli matematik etkinlikleri ve kontrol grubunda MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim Programı destekli matematik etkinlikleri ile sürdürülmüştür. Veri toplama aracı olarak, kişisel bilgi formu ve 'Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerileri Değerlendirme Aracı' kullanılmıştır. 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz döneminde toplanan verilerin analizinde Kruskal Wallis Testi ve Mann Whitney U Testi kullanılmıştır. Araştırmanın birinci hipotezi kapsamında elde edilen bulgularda deney 1 ve kontrol grubunu oluşturan çocukların matematiksel akıl yürütme becerisine ilişkin performansı arasında deney 1 grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmanın ikinci hipotezi kapsamında elde edilen bulgularda deney 2 ve kontrol grubunu oluşturan çocukların matematiksel akıl yürütme becerisine ilişkin performansı arasında deney 2 grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmanın üçüncü hipotezi kapsamında elde edilen bulgularda deney 1 ve deney 2 grubunu oluşturan çocukların matematiksel akıl yürütme becerisine ilişkin performansı arasında deney 2 grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Araştırmanın dördüncü hipotezi kapsamında elde edilen bulgularda deney 1, deney 2 ve kontrol grubunu oluşturan çocukların matematiksel akıl yürütme becerisine ilişkin performansının cinsiyete göre anlamlı fark göstermediği bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Montessori Metodu, Akıl Yürütme, Matematik, İşbirlikli Öğrenme
The aim of this study is to analyse the effects of individual and cooperative mathematics activities supported by Montessori materials on mathematical reasoning skills of pre-school children. In the study, "pre-test post-test control group design" technique was applied. The study included a total of 45 children, 15 of which constituted the experimental group-1; 15 of which constituted the experimental group-2 in the Y High School Practice Pre-School in Kırklareli city centre, and 15 of them constituted the control group in the X Kindergarten. The application was carried out by using the Montessori Materials Supported Individual Math Activities in the experimental group-1, Montessori Materials Supported Cooperative Math Activities in the experimental group-2, and mathematics activities supported by MEB (2013) Preschool Education Program in the control group. Personal data form and "Early Mathematical Reasoning Skills Assessment Tool" were used as data collection tools. Kruskal Wallis Test and Mann Whitney U Test were used to analyse the data collected in the fall semester of 2018-2019 academic year. In the results obtained under the first hypothesis of the study, there was a statistically significant difference between the performance of experimental group-1 and the control group in terms of mathematical reasoning skills in favour of experimental group-1. In the results obtained under the second hypothesis of the study, there was a statistically significant difference between the performance of experimental group-2 and the control group in terms of mathematical reasoning skills in favour of experimental group-2. In the results obtained under the third hypothesis of the study, there was a statistically significant difference between the performance of experimental group-1 and the experimental group-2 in terms of mathematical reasoning skills in favour of experimental group-2. In the results obtained under the fourth hypothesis of the study, it was found that the performance of the children constituting the experimental group-1, the experimental group-2 and the control group regarding mathematical reasoning were not significantly different according to the gender. Key Words: Preschool Education, Montessori Method, Reasoning, Mathematics, Cooperative Learning