Tez No İndirme Tez Künye Durumu
550355
2013-2018 yılları arasında Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU (Mutabakat Zaptı) kapsamında performans analizi / Performance analysis of Turkish Flag vessels within the scope of Paris MoU (Memorandum of Understanding) between 2013-2018
Yazar:SELEN UYGUR
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ FIRAT BOLAT
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı / Deniz Ulaştırma Mühendisliği Bilim Dalı
Konu:Denizcilik = Marine
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
81 s.
Deniz taşımacılığının her türlü avantajının yanında aynı zamanda her sektörde olduğu gibi dezavantajları da vardır. Bunları sınıflandırırsak deniz ve çevre kirliliği , hava şartları ve doğa koşulları gereği zaman konusunda geçikmeler, korsan saldırıları yükü ve personeli riske atıcı durumlar, gemi yanaşma kalkma ve demirleme için gerekli alt yapının sağlanamaması ve kredi temininde zorluklar bu konudaki dezavantajlar olarak sayabiliriz. Karşımıza çıkan dezavantajların önüne geçebilmek ve riskleri en aza indirmek için ulusal ve uluslararası önlemler alınmaktadır. Klas kuruluşları, 19. yüzyılda, gemilerdeki kayda değer teknik gelişmelere katkıda bulunan, sigorta amaçlı gemilerin denize elverişliliğini sağlamak için kurulmuştur. Devletlerin güvenlik politikaları geliştirmesi konusunda onlara teşvik sağlamıştır.(Boisson,1999) Önlemlerin alınması ve bir takım gelişimlerim sağlanması sonrası gemiler birçok kurum ve kuruluş tarafından denetlenir hale gelmiştir. Gemi üzerinde bilindiği gibi birçok kurum ve kuruluş denetleme hakkına sahiptir fakat onların dışında denetim ve denetleme gücüne sahip üçüncü sahışlar ve organizasyonlar da söz konusudur. Kiracı, broker, yük sahibi ve sigorta organizasyonlarını gemi ile doğrudan temas halinde olan kuruluşlar olarak örnek verebiliriz. Liman Devleti Kontrolü (PSC) üçüncü şahıs denetimlere örnek gösterilenebilir. Çalışmamızda Türk Bayraklı gemilerin performans analizini yapabilmeyi amaçladık. SPSS uygulamalı olarak gemilerimizin yaşları, çeşitleri, denetlemeye girdikleri limanlar ve bulunan eksiklik sayısının tutulmaya neden teşkil edip etmediği program vasıtasıyla karşılaştırılmalı çapraz tablolar ile incelenmiştir. Liman devleti denetimi kavramının kapsamı ve dünya üzerindeki dağılımı genel anlamıyla MoU(mutabakat zaptı) kavramı üzerine çalışılmıştır. Uygulamalar içerisinde bizim için önemli olan Paris MoU'nun gereklilikleri üzerinde durulmuştur. Zaman serisi kullanmamızdaki amaç bulunan zaman içerisinden daha ileri bir zaman dilimine giderek öngörülerde bulunabilmektir. Öngörülerin amacı da denizcilik ekonomisine performans boyutuyla bakıldığında yapılan yatırım ve kazanımlar arasında değerlendirme yapabilmektir. Bu çalışmayı üç kısımda düşünebiliriz:  Bayrak Devleti ve Liman Devleti Uygulamaları  Paris MoU (Mutabakat Zaptı) Prosedürleri  Çalışma yönteminin oluşturulması ve zaman serisi uygulamaları 2013 yılının şubat ayından 2018 yılının sonuna kadar, 615 gemiden alınan 2350 gözleme ulaşılmış olup, her ay kontrol edilen gemilerle, boylamsal veri seti oluşturularak SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) uygulaması üzerinden zaman serisi analizi yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile gemilerin yüke ve denize elverişliliği kondisyonunu artırmakla beraber, insan ve denize daha elverişli hale getirilmesi temel amaçlardandır. Denizcilik sektöründe yapılacak yatırımların hangi alanlarda daha verimli olacağı, can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde nasıl korunabileceği, çevre ve doğal hayata gelebilecek zararın nasıl en aza indirilebileceği amaçlanmıştır
In addition to all the advantages of maritime transport, there are also disadvantages as in every other sector. If we classify them, there are namely: marine pollution, environmental pollution, time delays due to extreme weather conditions, pirate attacks and rising security threats to the personnel, lacking infrastructure in terms of docking, anchoring or taking-off, as well as difficulties in obtaining credit, which can be counted as disadvantages in this regard. National and international measures are taken for each of these factors in order to prevent the disadvantages and to minimize the risks. For instance, the class organizations were established in the nineteenth century to provide the seaworthiness of ships for insurance purposes, which contributed to significant technical developments on ships. They have encouraged governments to develop certain security policies. (Boisson, 1999). As these measures were taken and certain improvements were made, the ships became audited by many institutions and organizations. There are various institutions and organizations which have the right to control the ships, but apart from them there are also third parties and other organizations that have the power to audit and to supervise. Port State Control (PSC) is one such example of third party controls. We have attempted to conduct a performance analysis of Turkish flag ships in our study as we have designed a comparative cross-sectional study. Through the SPSS program, independent variables such as the age of the ships, their types, the ports they docked in for inspection and the deficiencies detected in auditing processes were evaluated for in comparative cross-tables to understand whether they account for the detention of the ships in the ports. The scope of the concept of Port State Control (PSC) and the distribution of such activities throughout the world in general has been studied with regards to the concept of MoU (Memorandum of Understanding). Particularly the necessities of the Paris MoU has been highlighted and emphasized. The reason behind the use of Time Series is that we are able to make projections about the future from the limited time frame we are working on. Accordingly, the purpose for these projections is to make an assessment of the investments and acquisitions by analyzing the maritime economy through looking at the performance dimension. This study can be conceived in 3 parts: ✓ Flag State and Port State regimes ✓ Paris MoU (Memorandum of Understanding) Procedures ✓ Model creation and time series application 2350 observations were obtained from 615 ships from February 2013 until the end of 2018, as longitudinal data were created with the ships being checked every month. Time series analysis was done through the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) program. Improving the freight and seaworthiness conditions of the ships, as well as making them more practical for human use are amongst the fundamental concerns of this study. It is also aimed for raising awareness in terms of emphasizing the importance of life and property security and, ultimately, for underlining the factors at play in guiding the future investments for those in the maritime industry.