Tez No İndirme Tez Künye Durumu
194679
Nitrik oksit sentaz inhibisyonuna bağlı hipertansiyon modelinde egzersizin çizgili kas rezistans arter yanıtlarına etkisi / The effect of exercise training on response of resistance arteries in hypertension induced by nitric oxide synthase inhibition
Yazar:OKTAY KURU
Danışman: PROF.DR. ÜMİT KEMAL ŞENTÜRK
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Fizyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Fizyoloji = Physiology
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2006
74 s.
ÖZETHipertansiyonda artmış arteriyel kan basıncı koroner kalp hastalığı, kalpyetmezliği ve renal hastalıklar gibi önemli hasarlara yol açar. Esansiyelhipertansiyonun etiyolojisine yönelik önemli hipotezlerinden biri haline gelenendotelyal disfonksiyon, hem insanlarda hem de hayvanlarda gösterilmiştir. Düzenlifiziksel aktivitenin hipertansif insanlardaki ve bazı hipertansiyon modelleriyle kanbasıncı arttırılan sıçanlardaki kan basıncını düşürücü etkileri bilinmektedir. Güçlü birdamar gevşetici olan nitrik oksit (NO) üretiminin bloke edildiği, NO sentaz (NOS)enzim inhibitörü verilen hipertansiyon modelinde de aerobik egzersizin kan basıncınıdüşürdüğü ortaya konmuştur.Bu çalışmada kan basıncının düzenlenmesinde önemli yeri olan dirençarterlerinin rolü ve egzersizin etkileri göz önüne alınarak, normotansif ve hipertansifsıçanlarda direnç arterlerinin yanıtlarında egzersize bağlı olası değişiklikleraraştırıldı. Bu amaçla kontrol, egzersiz, hipertansif ve hipertansif egzersiz olarak 4deney grubu oluşturuldu. Hipertansiyon, seçici olmayan NOS enzim inhibitörünün[Nω-nitro-L-arginin metil ester (L-NAME) 25 mg.kg-1.gün-1] içme suyuna ilavesiyleoluşturuldu ve 6 hafta boyunca sürdürüldü. Egzersiz gruplarında antrenmanprotokolü hipertansiyonla eşzamanlı olarak haftada 5 gün, günde 1 saat yüzmeolarak uygulandı. Tüm hayvanlarda kan basıncı periyodik olarak non-invazivyöntemle kuyruktan ölçülerek takip edildi. Çalışmanın sonunda kas dokusundanelde edilen direnç arterleri telli miyograf ve basınç miyografı organ banyosudüzeneklerinde alınarak damar yanıtları incelendi. Bunun yanında izole edilen kasdokularında ve kas damarlarında NOS izoformlarının ekspresyonu da Western blotanaliziyle saptandı.Deney sonundaki kan basıncı değerleri her iki hipertansif grupta kontrolegöre yüksek bulunurken, hipertansif egzersiz grubu hipertansif gruba göre önemliölçüde kan basıncı düşüşü sergiledi. Endotelli protokollerde hipertansif gruptakidamarların asetilkolinle uyarılan gevşeme yanıtları değişik ajanlar varlığında (L-arginin, L-NAME) diğer gruplara göre düşüktü. Noradrenaline verilen kasılmacevapları ve sodyum nitroprussid ile uyarılan gevşeme yanıtları ise gruplar arasındahem endotelli hem de endotelsiz damarlarda farksızdı. Ayrıca solubl guanilat siklazinhibitörü varlığında ve tüm vazodilatör ajanların inhibe edildiği endotelliprotokollerde de gruplar arasında asetilkolin aracılı gevşeme yanıtları farksızbulundu. Akım aracılı gevşeme yanıtları hipertansif egzersiz grubunda egzersizledüzelirken, L-NAME varlığı gevşeme yanıtlarında belirgin azalma yarattı. Dirençdamarlarında, gevşeme yanıtlarına paralel bir bulgu olarak eNOS ekspresyonu daegzersiz yapan gruplarda artmış olarak bulundu. Kas ve damarlardaki nNOS ve kasdokusundaki iNOS izoformlarının ekspresyonu da gruplar arasında farksızdı.Sonuç olarak, 6 haftalık düzenli fiziksel aktivitenin NOS inhibisyonuylahipertansif hale getirilen sıçanlarda kan basıncını düşürdüğü teyit edilmiştir. Endotelkaynaklı NOS izoformunun ekspresyonundaki artış da göz önünde bulundurularak,direnç arterlerinin asetilkolin ve akımla uyarılan gevşeme yanıtlarına bakıldığındaNO aracılı gevşeme yolunun egzersiz yapan hipertansif grupta önem kazandığısöylenebilir.Anahtar kelimeler: hipertansiyon, L-NAME, egzersiz, NOS, miyografiv
ABSTRACTThe increase in blood pressure during hypertension leads to importantdamage as coronary heart disease, heart failure and renal diseases. Endothelialdysfunction, considered to be an important hypothesis for induction of essentialhypertension, was clearly demonstrated in humans and experimental animals withhypertension. Regular physical training has blood pressure lowering effects inhypertensive subjects and rats with hypertension in some experimental hypertensionmodels. It was also revealed that aerobic exercise training also leads to a decreasein blood pressure in hypertension induced by inhibition of nitric oxide (NO)production, which is a potent vasodilator. The effect of exercise and probablealterations in response of resistance arteries of hypertensive rats was investigated inpresent study with a foresight that resistance arteries have important role inregulation of blood pressure.The rats were divided into four groups as follows: sedentary, exercise,training and non-training hypertensive. Hypertension was induced by oraladministration of a non-selective NO synthase enzyme inhibitor [Nω-nitro-L-argininemethyl ester (L-NAME), 25 mg.kg-1.day-1] in daily drinking water for a period of 6consecutive weeks. Training protocol was performed as swimming for 1 hour dailyand 5 days in a week, concomitantly with hypertension in exercising hypertensivegroup. Blood pressure was monitored periodically by a non-invasive tail-cuff method.The responses of resistance arteries, obtained from exercising striated muscle, wereevaluated using wire myography and organ bath equipment, allowing cannulation.The expression of three isoforms of NO synthase enzyme in skeletal muscle tissueand its arteries was determined by Western blot analysis.Blood pressure values in both hypertensive groups were higher than those ofsedentary group while exercise training induced a significant decrease in bloodpressure of exercising hypertensive animals. Resistance arteries with intactendothelium exhibited a decreased relaxation response to acetylcholine in presenceof either L-arginine or L-NAME in hypertensive group. Noradrenaline inducedcontraction responses and sodium nitroprussid related relaxation patterns weresimilar between the groups in both protocols with intact and denuded endothelium.Acetylcholine induced relaxation responses were also not different between thegroups in experiments with intact endothelium, where production of all vasodilatormediators was blocked and separately when soluble guanylate cyclase wasinhibited. Exercise training led to an improvement of flow mediated vasodilation inexercising hypertensive group and L-NAME incubation apparently ceased therelaxation responses induced by flow. eNOS expression was found to be higher inboth exercising groups in accordance with the findings for relaxation responses.nNOS contents of muscle tissues and vessels were not different between the groupsand iNOS expresson in muslce samples was also unaltered in experimental groups.In conclusion, the blood pressure lowering effect of regular physical trainingduring hypertension, induced by chronic NOS inhibition, was confirmed in thepresent study. However, by considering the significant increase in endothelial NOSexpression by exercise training, it is possible to indicate for an increased role of NOdependent relaxation pathway in exercising hypertensive rats.Key words: hypertension, L-NAME, exercise, NOS, myographv