Tez No İndirme Tez Künye Durumu
122962 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Anayasa yargısında yürütmenin durdurulması / Adjourn of execution at the constitution judiciary
Yazar:CENGİZ TÜRKOL
Danışman: PROF.DR. BURHAN KUZU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Hukuk = Law ; Kamu Yönetimi = Public Administration
Dizin:Anayasa = Constitution ; Anayasa Mahkemesi = Constitutional Court ; Anayasa yargısı = Constitutional justice ; Kamu Hukuku = Public Law ; Yürütmenin durdurulması = Suspension of execution
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
138 s.
*. oz "Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması" konulu bu tezde, mevcut hukuki düzenlemeler dikkate alındığında, Anayasa Mahkemesinin yürütmenin durdurulması karan verip veremeyeceği konusu tartışılmıştır. 1982 Anayasasında ve 2949 sayılı Kanunda yürütmenin durdurulması konusunda hiçbir düzenleme bulunmadığı gibi, Anayasa Mahkemesine bu yönde yetki de tanınmamış olduğu görülmektedir. Buna göre, Anayasa Mahkemesinin yorum, kıyas v.b. yöntemlerle yürütmenin durdurulması karan verememesi gerekir. Öte yandan, diğer yargılamalar gibi anayasa yargılamasının da uzun sürdüğü bilinen bir gerçektir. Özellikle ölüm cezalanmn yerine getirilmesine ilişkin kanunlar bu açıdan önem arz etmektedir. Bu bağlamda, yürütmenin durdurulması yetkisi, bahse konu kanunlara yönelik iptal davalan açısından Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesine verilmelidir. ABSTRACT In the master thesis named as "Adjournment of Execution by Constitutional Judgment" it is studied, whether the Constitutional Court may give a decision of "adjournment of execution" under current legislation, or not. There is neither an arrangement about the "adjournment of execution" nor an article about the authority of Constitutional Court in the 1982 Constitution and Law no. 2949. Therefore, it is impossible to reach a conclusion by the Constitutional Court by using interpretation, analogy or similar methods. On the other hand, it is known that the constitutional judgment procedure takes a longtime period like other judgments. Especially, rules of the execution of death penalty have increasing importance. At this context, the authority of adjournment of execution must be given to the Constitutional Court on the cases of nullity for above mentioned Law or rules. in
*. oz "Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması" konulu bu tezde, mevcut hukuki düzenlemeler dikkate alındığında, Anayasa Mahkemesinin yürütmenin durdurulması karan verip veremeyeceği konusu tartışılmıştır. 1982 Anayasasında ve 2949 sayılı Kanunda yürütmenin durdurulması konusunda hiçbir düzenleme bulunmadığı gibi, Anayasa Mahkemesine bu yönde yetki de tanınmamış olduğu görülmektedir. Buna göre, Anayasa Mahkemesinin yorum, kıyas v.b. yöntemlerle yürütmenin durdurulması karan verememesi gerekir. Öte yandan, diğer yargılamalar gibi anayasa yargılamasının da uzun sürdüğü bilinen bir gerçektir. Özellikle ölüm cezalanmn yerine getirilmesine ilişkin kanunlar bu açıdan önem arz etmektedir. Bu bağlamda, yürütmenin durdurulması yetkisi, bahse konu kanunlara yönelik iptal davalan açısından Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesine verilmelidir. ABSTRACT In the master thesis named as "Adjournment of Execution by Constitutional Judgment" it is studied, whether the Constitutional Court may give a decision of "adjournment of execution" under current legislation, or not. There is neither an arrangement about the "adjournment of execution" nor an article about the authority of Constitutional Court in the 1982 Constitution and Law no. 2949. Therefore, it is impossible to reach a conclusion by the Constitutional Court by using interpretation, analogy or similar methods. On the other hand, it is known that the constitutional judgment procedure takes a longtime period like other judgments. Especially, rules of the execution of death penalty have increasing importance. At this context, the authority of adjournment of execution must be given to the Constitutional Court on the cases of nullity for above mentioned Law or rules. in