Tez No İndirme Tez Künye Durumu
259207
A comparative analysis of designers' intended messages and users' perceived messages embodied in product appearance / Ürünün dış görünüşünde tasarımcıların hedefledikleri mesajların ve kullanıcıların algıladıkları mesajların karşılaştırmalı analizi
Yazar:JAVAD KHALAJ
Danışman: YRD. DOÇ. DR. OWAİN PEDGLEY
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Ürünleri Tasarımı Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
249 s.
Bu çalışma ürünün dış görünümünün algısını iletişim bağlamından tartışır. Bu çalışmada ürünün görsel formuna verilen anlamlara, ve özellikle tasarımcıların kullanıcılara aktarmak istedikleri mesajların ve kullanıcıların gerçekte algıladıkları mesajların arasındaki uygunluğa önem verilmiştir. Ürün dış görünüşüne dayanan, dört grup ürün niteliği belirlenmiştir; 1) sosyal değerler ve konumlar; 2) kullanılabilirlik ve etkileşim; 3) görsel nitelikler; ve 4) kişilik karakteristikleri. Bu çalışma ana araştırma sorusundan ortaya çıkmıştır; `kullanıcıların algıladıkları anlam tasarımcıların ürün formuna aktarmak istedikleri anlam ile aynı mıdır, ya da her hangi bir tutarsızlık seviyesi var mıdır?'. Araştırma sorusunu geçerli kılmak ya da karşıt cevapları çürütmek amacıyla, tasarımcılar ve kullanıcılar arasındaki ürünün dış görünümüne dair anlamadaki farklılıkları açığa çıkarmak için, yeni tasarlanmış Türk oturma mobilyaları kullanılarak bir deneysel çalışma yapılmıştır. Araştırma sonuçları tasarımcıların hedefledikleri mesaj ve kullanıcıların ürünün görsel formuna dair kodlamaları çözerek algıladıkları mesaj arasında önemli farklılıklar bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışma, tasarımcıların ürün anlamlarını iletmede daha az görev yaptıklarını dört gruptan ikisiyle ilişkilendirerek öne sürer: `kullanılabilirlik ve etkileşim' ve `kişilik karakteristikleri'. Dolayısıyla, bu iki grup gelişmiş mesaj aktarımını sağlamak için belirtilen öncelikli konular olarak saptanmıştır.Anahtar Kelimeler: Ürün Formu, Algı, Görsel Nitelikler, Anlam, Semantik Differansiyel Metodu.
This study discusses product form perception within the context of communication. The emphasis is on meanings attributed to product visual form, and more specifically the correspondence between messages designers intend users to receive and the messages that users actually receive. Four groupings of appearance-based product attributes are identified; 1) social values and positions; 2) usability and interaction; 3) visual qualities; and 4) personality characteristics. The study was driven by the main research question; `do users perceive the same meaning from product appearance as designers intended, or is there a level of mismatch??. An empirical study was conducted using newly-designed Turkish seating furniture to investigate the relationship between designers? and users? ascription of meanings to products based on appearance, as a means to validate or refute opposing answers to the main research question. The results of the study reveal that there exist some considerable differences between designers? intended messages and users? perceived messages decoded from product visual form. The study suggests that designers perform less well at communicating product meanings related to two of the four groupings: usability and interaction, and personality characteristics. Accordingly, these are identified as priority areas for improved message transmission.Keywords: Product Form, Perception, Visual Attributes, Meanings, Semantic Differential Method