Tez No İndirme Tez Künye Durumu
217007
27 Mayıs askeri müdahalesine doğru DP-CHP mücadelesinin zirvesi: 18 Nisan 1960-Tahkikat Komisyonu'nun kurulması ve faaliyetleri / Towards 27 May military coup the summit of political entriques between Democrat Party (DP)- Republician People's Party's (CHP): 18 April 1960-the establishment of Inqiuiry Commission and activities
Yazar:ÖNDER GÜN
Danışman: PROF.DR. CEZMİ ERASLAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
200 s.
Bu çalısmanın amacı, DP'nin, CHP ve bir kısım basının yıkıcı olarak nitelendirdigi faaliyetlerini incelemek üzere kurdugu TBMM Tahkikat Komisyonu'nun olusturulma süreci; bu konuda hukukçuların görüsleri ve bu komisyonun faaliyetleri ile sonuçlarını incelemektir. Çalısma; giris ve dört bölümden olusmaktadır. Giris bölümünde DP'nin kurulma süreci anlatılmıstır. Birinci bölümde, yeni iktidarın dıs ve iç politika uygulamaları, Özellikle, yeni iktidarın meydana getirdigi ekonomik kalkınma, basın özgürlügü ve anayasal düzenlemeleri muhalefetle iliskileri çerçevesinde ele alınmıs; ikinci bölümde, iktidarın yıpranmasına paralel olarak sertlesen, muhalefet ve basınla iliskilerinin sebepleri üzerinde durulmus ve buna sebep olan Usak, Konya, Çanakkale ve Kayseri olayları ile irtica tartısmaları verilmeye çalısılmıs; Üçüncü bölümde de basın ve CHP'nin elestirileri içerisinde 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin en büyük sebebi olarak gösterilen Tahkikat komisyonu'nun kurulması, yetkileri ve neden oldugu ögrenci olayları üzerinde durulmustur. Dördüncü bölümde ise Komisyonun yayınladıgı tebligler çerçevesinde faaliyetleri ve tutanak yazmanı Nusret Kirisçioglu'nun CHP hakkında hazırladıgı, fakat 27 Mayıs darbesi nedeniyle komisyona sunamadıgı raporu özetlenerek konu, iktidar-CHP- basın ve Tahkikat Komisyonu çerçevesinde darbe ile baglantısı degerlendirilmeye çalısılmıstır. Çalısma, büyük ölçüde basında çıkan haber ve degerlendirmeler esas alınarak ortaya konmaya gayret edilmistir.
The purpose of this study is;Analyzing the establishment duration of Grand National Assembly of Turkey?s Inquiry Commission which was established for investigating Republician People's Party's (CHP) and some organs of press activities that these activities were claimed like destructive by Democrat Party and the student disturbances which the Commission caused, opinions of lawyer and analyzing activities of commission. This study is composed of introductory chapter and four chapters.The establishment duration of Democrat Party(DP) was explained in introductory chapter.In first chapter, domestic and foreign Policy's enforcements of new Political Power, especially, economic development which was supplied by the new government, freedom of the press and constitutional regulations in the frame of relations with the opposition party were explained..In second chapter ; it was based on the reasons of strained relations between DP with press and opposition related on attrition of the Power, and the events in Usak, Konya, Çanakkale, Kayseri and the debates of reaction which caused the strained relations were tried to explain.In third chapter; the establishment of Inquiry Commission that was showed the main reason of 27 May 1960 Military Coup within the criticism of press and Republician People's Party, authorities of the Commission and the student disturbances which the Commission caused were explained.In the fourth chapter, the unpresented report to commission about Republician People's Party( CHP) because of the 27 May Military Coup that was prepared by minute writer Nusret Kirisçioglu within the activities and communiques of commission was summarized.This subject was tried to evaluate within the Political Power,Republician People's Party(CHP), Press, Inquiry Commission and the relation with Military Coup. Mostly, this study was tried to be predicate based on news, evaluations that appeared in the press.