Tez No İndirme Tez Künye Durumu
321111
A study on inservice teachers' attitudes toward and beliefs about mathematical problem solving / İlköğretim öğretmenlerinin matematiksel problem çözmeye yönelik tutum ve inanışları
Yazar:HASAN ÇOKÇALIŞKAN
Danışman: DOÇ. DR. MİNE IŞIKSAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Matematik = Mathematics ; Matematik eğitimi = Mathematics education ; Pedagojik alan bilgisi = Pedagogical content knowledge ; Problem çözme = Problem solving ; Problem çözme becerisi = Problem solving ability ; Öğretmenler = Teachers ; İlköğretim = Primary education ; İlköğretim öğretmenleri = Primary education teachers
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2012
126 s.
Bu çalışmanın temel amacı ilköğretim sınıf ve matematik branş öğretmenlerinin matematiksel problem çözme hakkındaki tutumları ve inanışları arasındaki ilişkinin cinsiyet ve okutulan düzey açısından incelemektir. Buna ek olarak bu çalışmada ilköğretim sınıf ve matematik branş öğretmenlerinin tutum ve inanışları arasındaki ilişki değerlendirilecektir.Veriler, Nevşehir'deki 4., 5., 6., 7., 8. sınıfları okutan 141 ilköğretim sınıf ve matematik branşındaki öğretmenlerden toplanmıştır. Çalışma kapsamında Whitaker Matematiksel Problem Çözme Tutum Ölçeği (WMPSAS) ve Matematiksel Problem Çözme İnanış Ölçeği (BMPSS) kullanılmıştır.Araştırmanın sonucu genel olarak ilköğretim sınıf ve matematik öğretmenlerinin problem çözmeye yönelik pozitif tutumlara ve zengin inanışlara sahip olduklarını göstermiştir.Bunun yanı sıra , öğretmenlerin problem çözme inanışlarının ve tutumlarının okuttukları sınıf seviyesine bağlı olarak önemli ölçüde farklılık vardır. İlköğretim matematik öğretmenlerinin tutumları ve inanışları sınıf öğretmenlerininkine kıyasla önemli ölçüde yüksektir. Ayrıca sonuçlar, tutum ve davranışın cinsiyet için önemli ölçüde temel etken olmadığını gözler önüne sermiştir. Diğer bir deyişle , okuttukları sınıflara bağlı olmaksızın bayan ilköğretim sınıf ve matematik branş öğretmenlerinin tutum ve inanışları bay ilköğretim sınıf ve matematik branş öğretmenlerinkinden daha yüksektir.Son olarak, Pearson product-moment korelasyon analizi sonuçları tutum ve inanış puanları arasında önemli seviyede pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir.
The main purpose of this study was to investigate elementary teachers? and elementary mathematics teachers? attitudes toward and beliefs about mathematical problem solving in terms of gender and grade level being taught. Moreover, the relationship between elementary teachers? and elementary mathematics teachers? attitudes and beliefs was evaluated in this study.The data were collected from 141 in-service elementary teachers who are teaching 4th and 5th graders and elementary mathematics teachers who are teaching 6th, 7th and 8th graders in Nevşehir. The measuring instruments used to collect data were Whitaker Mathematical Problem Solving Attitude Scale (WMPSAS) and, Belief on Mathematical Problem Solving Scale (BMPSS).The results showed that, in general, in-service elementary teachers and elementary mathematics teachers indicated positive attitudes and rich beliefs toward mathematical problem solving. In addition, there was a significant difference between grade level being taught regarding attitudes and beliefs. The elementary mathematics teachers had significantly higher attitudes and beliefs scores than the elementary teachers. The results also revealed that there was not significant main effect for gender on both attitudes and beliefs. In other words, regardless of grade level being taught, female elementary teachers and female elementary mathematics teachers had higher attitude and belief scores than male elementary teachers and male elementary mathematics teachers.Finally, Pearson product-moment correlation analysis indicated a significantly positive correlation between attitude and belief scores.