Tez No İndirme Tez Künye Durumu
305661
Fragility of a shear wall building with torsional irregularity / Burulma düzensizliğine sahip perde duvarlı bir yapının hasar görebilirliği
Yazar:VESİLE HATUN AKANSEL
Danışman: PROF. DR. AHMET YAKUT ; PROF. DR. POLAT GÜLKAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
165 s.
Burulmalı davranışa sahip yapılar günümüzde yapılan birçok araştırmanın ana konusunu teşkil etmektedir. Ancak yapılan araştırmalara rağmen betonarme perde duvarlı sistemlerin davranışını doğrudan tanımlayan ve uygulaması kolay somut metotlar bulunmamaktadır. Bu çalışmada perde duvarlı yapının deprem kuvvetleri altındaki üç boyutlu davranışı, betonun elastik ötesi davranışı ve depreme maruz kalmış yapıların değerlendirmesine yönelik parametrelerin ışığı altında incelenmektedir.Çalışmada sonlu elemanlar metoduna dayanarak ANSYS programı ile perde duvarlardan teşkil edilmiş üç katlı betonarme bir binanın davranışı incelenmektedir. Modellemesi yapılan bina SMART 2008 Projesi kapsamında Fransa'nın Saclay bölgesinde yer alan Atom Enerji Kurumu'nun (CEA) yürüttüğü proje kapsamında ¼ ölçekli olarak sarsma tablası deneylerine tabi tutulmuştur. Deney sonuçları ile yapının sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan modellemesinin ne kadar uyumlu olduğu irdelenmiştir. Zaman tanım alanında hesap için betonun ve çeliğin lineer ötesi davranışını hesaba katacak olan mikro modelleme tercih edilmiştir. Analitik modelleme sonucu elde edilen davranış parametreleri (ivme,yer değiştirme, birim uzama), deneylerde ölçülmüş olan değerler ile karşılaştırılarak model ve simülasyonun geçerliliği ölçülmüştür. Deney sonuçları ile nümerik modelin karşılaştırması için frekans bazında hata ölçme metodu (FDE) kullanılmıştır. Sonuçların büyük genliğe sahip yer hareketlerinde daha iyi örtüştüğü gözlemlenmiştir.Nümerik model sonuçları deney sonuçları ile karşılaştırıldıktan sonra SMART 2008 Projesinin ikinci kısmına başlanmıştır. İkinci kısım, iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar parametrik çalışma ve hasar görebilirlik analizleridir.Parametrik çalışmada hangi parametrelerin yapının zaman alanında tanımlı dinamik analiz sonuçlarını daha fazla etkilediği araştırılmıştır. Farklı iki yer hareketi altında 12 farklı durum incelenmiştir. Parametrik çalışma sonucunda farklı davranış parametreleri incelemiş, sönümlenme katsayısının hem 0.2 g, tasarım seviyesinde hem de 0.6 g seviyesinde sonuçları etkilediği görülmüştür. Ayrıca, 0.2 g tasarım seviyesinde betonun elastisite modülünün ve ek yüklerin de sonuçlar üzerinde etkili olduğu gözlemlenmiştir.Yapının hasar görme ihtimalinin tespiti için hasar görebilirlik eğrileri oluşturulmuştur. Bu hasar görebilirlik eğrileri için PGA (azami yer ivmesi), PGV (azami yer hızı), PGD (azami yer değiştirmesi) ve CAV (birikimli mutlak hız) gibi farklı deprem göstergeler kullanılmıştır. Hasar göstergesi olarak katlar arası maksimum ötelenme değerleri kullanılmıştır. Zaman alanında tanımlı 30 dinamik hesap yapılmıştır. Medyan kapasitelerinin ve standart sapma değerlerinin hesaplanabilmesi için en küçük kareler metodu kullanılarak regresyon analizi yapılmıştır. Projede tanımlanan her nokta için bu eğriler elde edilmiştir.Regresyon analizi sonucunda elde edilen eğriler ile data arasındaki korelasyon katsayıları 0.65 ile 0.99 arasında değişmektedir. 0.65 civarındaki değerler PGD- MISD (katlar arası maksimum ötelenme ) grafikleri içindir. Limit değerler için hesaplanan hasar görebilirlik eğrileri arasındaki mesafeler biraz geniş çıkmıştır. Ayrıca HAZUS MH MR1 (2003) hasar limitleri için de hasar görebilirlik eğrileri oluşturulmuş ve SMART 2008 hasar limitlerinden elde edilen eğriler ile karşılaştırılmıştır.
Buildings with torsional irregularity represent the main focus of many current investigations. However, despite this volume of research, there is no established framework that describes adequately the seismic vulnerability of reinforced concrete shear wall systems. In this study, the three-dimensional behavior of a particular shear-wall structure under earthquake effects was examined with regard to the nonlinear behavior of the reinforced concrete assembly and the parameters that characterize the structure exposed to seismic motion for damage assessment.A three story reinforced concrete shear-wall building was analyzed using the finite element method based ANSYS software. The scaled model building was subjected to shaking table tests at Saclay, France. The project was led by the Atomic Energy Agency (CEA Saclay, France) under the ?SMART 2008 Project.? The investigation was conducted in two phases. In the first phase, the results of the finite element method and experiments were examined, and were reported in this study. For time history analysis, micro-modeling was preferred due to allowing inclusion the nonlinear effects of concrete and steel for analysis. The guiding parameters (acceleration, displacement, strain) of analytical results are compared with the corresponding values that were measured in the experiments to be able to quantify the validity of models and simulation. For the comparison of the numerical model results with the experimental results FDE (Frequency Domain Error) method was used.After comparison of the numerical model results with the experimental results, the second phase of the SMART 2008 Project was undertaken. The second phase consisted of two parts summarized as ?Sensitivity Study? and ?Vulnerability Analyses?. However, in this report only the sensitivity study and fragility analyses will be reported.Sensitivity study was done to understand which parameters affect the response of the structure. Twelve parametric cases were investigated under two different ground motions. Different behavior parameters were investigated. The effective damping coefficient was found to affect the structural response at 0.2 g design level as well as at 0.6 g over-design level. At the design level, it was observed that elasticity modulus of concrete and additional masses on the specimen determined as effective on the calculated results.To derive the failure probabilities of this structure under various earthquake forces for the given limit states, fragility curves were obtained. Different seismic indicators such as PGA (Peak ground acceleration), PGV (Peak ground velocity), PGD (Peak ground displacement) and CAV (Cumulative absolute velocity) were used as seismic indicators and MISD (Maximum inter-story drift) were used as damage indicator for fragility curves. In all 30 time history analyses were done. Regression analyses using least squares method were performed to determine the median capacity and its deviation.Correlation coefficients of the time history data versus fitted curves obtained from the regression analyses changes between 0.65 and 0.99. The lower cases were for PGD- MISD graphs. The scatter of the fragility curves calculated for each damage limit was slightly wider. HAZUS MH MR1 (2003) damage states were also used for the calculation of the fragility curves and compared with the SMART 2008 damage states.