Tez No İndirme Tez Künye Durumu
114664 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Study in implementation methodologies of enterprise resource planning system / Kurumsal kaynak planlaması sistemleri uygulama metodolojileri
Yazar:OKTAY TÜRETKEN
Danışman: DOÇ.DR. LEVENT KANDİLLER ; DOÇ.DR. TAYYAR ŞEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Kurumsal kaynak planlaması = Enterprise resource planning ; Yazılım programları = Software programs ; İnsan kaynakları yönetimi = Human resources management
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
156 s.
oz Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri Uygulama Metodolojileri, Türetken, Oktay Yüksek Lisans, Bilişim Sistemleri Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Tayyar Şen Yardımcı Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Levent Kandiller Ocak 2001, 156 sayfa Sürekli değişen pazar koşulları ve bilişim teknolojilerindeki ilerlemeler, Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemlerinin, kurumsal ihtiyaçlara bir çözüm olarak ortaya çıkmalarına neden olmuştur. Birçok kurum bu tür atılımlarla dikkate değer kazançlar elde ederken, bazıları gecikmeler, maliyet artışları ve isteksiz kullanıcı kabulleri ile karşılaşmışlardır. Bu durumun genel nedeni, Kurumsal Kaynak Planlaması Sistemleri uygulamalarındaki yönetim zorluklarıdır. Bu sistemler tarafından iddia edilen avantajların gerçekleşmesi için etkili ve doğru uygulama şarttır. Uygulama metodolojileri, bu projelerin planlanmasını, yürütülmesini ve kontrolünü destekler. Bu çalışmada. Kurumsal Kaynak Planlaması sistemleri genel perspektif içinde anlatılmış, bu sistemlerin uygulanmasında takip edilen metodolojiler ve yaklaşımlar tartışılmış, bu metodolojilerle yazılım geliştirme paradigmaları arasındaki farklar belirtilmiştir. Çalışmada, AcceleratedSAP ve Oracle AIM (Application Implementation Methodology) uygulama metodolojileri üzerinde durulmuş, AIM baz alınarak oluşturulan uyarlanmış metodoloji ve bu metodolojinin uyarlanmasında izlenen yol anlatılmıştır. Ayrıca, kurumsal sistemlerin uygulanması projelerindeki başarı faktörleri tartışılmış ve son olarak uyarlanmış metodolojinin örnek projede uygulanması sunulmuştur. Örnek proje, Oracle İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Uygulamalarının, ODTÜ Personel Dairesi Başkanlığı'na uygulanmasını içermektedir. Anahtar Kelimeler: Kurumsal Kaynak Planlaması, Uygulama Metodolojileri, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi iv
ABSTRACT A Stud}' in Implementation Methodologies of Enterprise Resource Planning Systems Türetken, Oktay MS, Information Systems Supervisor: Assoc. Prof. Tayyar Şen Co-supervisor: Assoc. Prof. Levent Kandiller January' 2001, 156 pages Ever changing marketplace demands and information technology advances, Enterprise Resource Planning (ERP) Systems have often been referred as the solutions to enterprise needs. While many companies have achieved remarkable return on investment from such initiatives, others have encountered delays, cost overruns, and a reluctant acceptance by users. This is often due to the complexities of managing an ERP implementation. Effective implementation is the key to realize the benefits asserted by these systems. An implementation methodology supports planning, execution and control of these projects. This study presents ERP systems in general perspective, discusses methodologies and approaches for planning, managing, executing an ERP implementation and provides a brief comparison between these methodologies and software development paradigms. It focuses on two implementation methodologies -AcceleratedSAP and Oracle AIM (Application Implementation Methodology) and comes up with a customized methodology and procedure followed during customization of Oracle AIM. It also discusses the implementation success factors and includes a case project, in which this customized implementation methodology is followed. The case project is on the implementation of Oracle Human Resources Management System Applications to Middle East Technical University Personnel Department. Key Words: Enterprise Resource Planning, Implementation Methodologies, Human Resource Management System ill