Tez No İndirme Tez Künye Durumu
640633
İnovasyon stratejilerinin işletme performansına etkisi / Impact of innovation strategies on business performance
Yazar:RUKİYE BOZAN ESKİCİ
Danışman: PROF. DR. ALİ GÖRENER
Yer Bilgisi: İstanbul Ticaret Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Performans = Performance ; Yenilik stratejileri = Innovation strategies ; İnovasyon = Innovation ; Şirket performansı = Company performance
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2020
116 s.
İşletmeler varlıklarını sürdürebilmek, rekabet düzeylerini ve karlılıklarını artırmak amacıyla inovasyon stratejilerinden faydalanmaktadırlar. Literatür incelendiğinde inovasyon stratejilerinin; saldırgan inovasyon stratejisi, savunmacı inovasyon stratejisi, taklitçi inovasyon stratejisi, bağımlı inovasyon stratejisi, geleneksel inovasyon stratejisi, fırsatçı inovasyon stratejisi, gelecek odaklı inovasyon stratejisi, proaktif inovasyon stratejisi, analizci inovasyon stratejisi ve risk alma inovasyon stratejisi olmak üzere on ayrı başlıkta toplandığı görülmüştür. Çalışmada her bir başlık ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. İnovasyon ile işletme performansı arasında ilişki olup olmadığını incelemek amacıyla birçok araştırma gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmalarda inovasyon ile işletme performansı arasında ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın diğer araştırmalardan farkı ise hangi inovasyon stratejisi ile işletme performansının hangi boyutu arasında ilişki olduğunu göstermek amacıyla gerçekleştirilmesidir. Bu çalışmada İstanbul'da faaliyet gösteren 232 işletmenin yöneticisinden alınan veriler kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre gelecek odaklı inovasyon stratejisi ve proaktif inovasyon stratejisi ile işletmelerin finansal, ürün, çalışan ve müşteri boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca analizci inovasyon stratejisi ile ürün performansı ve çalışan performansı arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Analizci inovasyon stratejisi ile süreç performansı arasında ise anlamlı fakat negatif bir ilişki olduğu elde edilen diğer bulgular arasındadır. Bunun yanı sıra savunmacı inovasyon stratejisi, saldırgan inovasyon stratejisi ve risk odaklı inovasyon stratejisi ile işletme performansı boyutları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Enterprises use innovation strategies in order to sustain their assets and increase their competitive levels and profitability. When the literature is examined, innovation strategies; aggressive innovation strategy, defensive innovation strategy, imitative innovation strategy, dependent innovation strategy, traditional innovation strategy, opportunistic innovation strategy, future-oriented innovation strategy, proactive innovation strategy, analyst innovation strategy, and risk-taking innovation strategy. In the study, each title was expressed in detail. A lot of research has been carried out to examine whether there is a relationship between innovation and business performance. Research has revealed that there is a relationship between innovation and business performance. The aspect of this research that differs from other researches is that it is carried out in order to show which innovation strategy is related to which dimension of business performance. In this study, data obtained from the managers of 232 companies operating in Istanbul were used. According to the findings, it has been determined that there is a significant relationship between the future-oriented innovation strategy and the proactive innovation strategy and the financial, product, employee, and customer dimensions of the enterprises. It is also concluded that there is a significant relationship between analyst innovation strategy and product performance and employee performance. Other findings are that there is a significant but negative relationship between analyzer innovation strategy and process performance. In addition, it was concluded that there was no significant relationship between the defensive innovation strategy, the aggressive innovation strategy, and the risk-oriented innovation strategy and business performance dimensions.