Tez No İndirme Tez Künye Durumu
376499
A case study in an early childhood setting: Science teaching practices and teacher perspectives / Bir okul öncesi kurumunda örnek bir olay incelemesi: Fen eğitimi ile ilgili öğretmen uygulamaları ve görüşleri
Yazar:AYŞE BÜŞRA ÇEVİREN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. DEVRİM GÜVEN
Yer Bilgisi: Boğaziçi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:Erken çocuk eğitimi = Early child education ; Fen bilgisi eğitimi = Science education ; Okul öncesi eğitim = Preschool education ; Okul öncesi öğretmenler = Preschool teachers
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
225 s.
Bu araştırmanın amacı, bir okul öncesi sınıfındaki fen eğitimi ile ilgili öğretmen uygulamalarını ve görüşlerini tanımlamak ve bu okul öncesi kurumdaki fen eğitimi ile ilgili öğretmen uygulamaları ve görüşlerini bütüncül bir şeklide resmetmektir. Bu amaçla durum çalışması yaklaşımı kullanılmıştır. Veriler, dört yaş grubu okul öncesi sınıfında gerçekleştirilen uzun süreli gözlemler ve dört ve beş yaş grubu çocuklar ile çalışmış yedi okul öncesi öğretmeni ile yapılan geniş kapsamlı görüşmeler ile toplanmıştır. Gözlemler, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış görüşmeler, dokümanlar ve alan notları ile toplanan veriler MAXDQA 11 programında kodlanmış ve öğretmen uygulamaları ve öğretmen görüşleri olmak üzere iki ana tema altında temalar oluşturulmuştur. Öğretmen uygulamaları, fen etkinliklerinin ilgi çekme ve sonuç aşamalarının çocukların aktif katılımı ile gerçekleşmesine rağmen, uygulama aşamalarının önemli ölçüde öğretmen kontrolü ile gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Demonstrasyon, açıklama, otoriter soru-cevap ve video gösterimi öğretmen kontrolüne sebep olan en belirgin stratejiler olarak tespit edilmiştir. Öğretmen görüşleri, bu durumu, öğretmenlerin fen eğitimini kavrayamamaları, fen eğitiminin önemini ve amaçlarını kavrayamamaları ve fen konusunda yeterli alan bilgisine sahip olmamaları şeklinde üç etken ile açıklamıştır. Ayrıca öğretmenlerin fen etkinliklerinde başarılı olabilmek için göz önünde bulundurdukları faktörler iyi hazırlık, fen yönünden zengin bir ortam sağlamak, öğretmenlerin fene karşı tutumu ve çocukları eğlendirmek olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, hizmet öncesi ve hizmet içi öğretmen eğitim programları için önerilerde bulunulmuştur.
The purpose of this study was to describe science teaching practices and teacher's perspective on science education in an early childhood classroom and draw a picture of early childhood teachers' perspectives and practices at the setting on science education through a holistic view. Considering the purpose of the study descriptive case study method was employed in the study. Data were collected through lengthy observations at the early childhood classroom, which consisted of four years old children, and in-depth interviews done with seven early childhood teachers, who had experiences with four or five years old children. The data collected through observations, informal and semi-structured interviews, documents and field notes were coded in MAXQDA 11 and the themes of the study were constructed under two main themes: teacher practices and teacher perspectives. Practices of the teachers revealed that although engagement and conclusion periods of science activities were performed through active involvement of children, implementation periods involved considerable amount of teacher control. Demonstrations, explanations, authoritative question-answer session and video presentations were found to be the predominant strategies that result in teacher control. Perspectives of teachers revealed three possible considerations for this situation: lack of understanding on science education; lack of understanding on importance and goals of science education; and lack of content knowledge on science. Moreover, considerations of teachers for qualified science practices were found as being well prepared, providing science rich environments, teachers' attitude towards science, and having children enjoy. Finally, suggestions for pre-service and in-service teacher training programs were given.