Tez No İndirme Tez Künye Durumu
451078
2011-2014 yılları arasında çocuk nöroloji servisine yatan epilepsi hastalarının özellikleri / 2011-2014 yılları arasında çocuk nöroloji servisine yatan epilepsi hastalarının özellikleri
Yazar:FATİH HAŞLAK
Danışman: PROF. DR. NUR AYDINLI
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Konu:Nöroloji = Neurology ; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları = Child Health and Diseases
Dizin:Epilepsi = Epilepsy ; Nöroloji = Neurology ; Nörolojik hastalıklar = Neurological diseases ; Prognoz = Prognosis ; Yatan hastalar = Inpatients ; Çocuklar = Children ; İlaçlara direnç = Drug resistance
Onaylandı
Tıpta Uzmanlık
Türkçe
2016
126 s.
2011-2014 YILLARI ARASINDA ÇOCUK NÖROLOJİSİ SERVİSİNE YATAN EPİLEPSİ HASTALARININ ÖZELLİKLERİ AMAÇ: Erken çocukluk dönemi epilepsi olgularının demografik ve klinik özelliklerini, seçilen tedavi modalitelerini, olguların nöbet prognozlarını ve nörogelişimsel prognozlarını incelemek ve etkili prognositik faktörleri saptamak amaçlandı. YÖNTEM: İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı'na 1 Ocak 2011- 31 Aralık 2014 tarihleri arasında başvurmuş ve Çocuk Nörolojisi servisine yatışı yapılmış hastaların epikriz raporları retrospektif olarak incelendi. Çalışma grubumuzu yatışı esnasındaki kronolojik yaşları 1-60 ay arasında olan ve en az iki yıl takip edilmiş 173 epilepsi tanılı hasta oluşturdu. Olguların prenatal, natal ve postnatal dönemlerine ait bilgiler, hastanemiz bilgisayar veri tabanından, hastaların geçmiş epikrizlerinden ve poliklinik dosyalarından elde edildi. Nöbet prognozu ve nörogelişimsel prognoz ile bu veriler istatiksel olarak değerlendirildi. BULGULAR: Çalışmaya %42,2'si (n=73) kız ve %57,8'1 (n=100) erkek olmak üzere toplam 173 hasta dahil edildi. Çalışma grubumuzdaki hastaların ilk kez nöbet şikayeti ile hastaneye yatırıldıklarındaki kronolojik yaşları 14,2 ± 13,4 ay idi. 94 hasta (%54,3) ilaca yanıtlı, 79 hasta (%45,7) ise ilaca dirençli olarak değerlendirildi. 35'inin (%20,2) nörogelişimsel prognozunun normal,138'inin (%79,8) ise anormal olduğu saptandı. İlaca direnç açısından erkek cinsiyetin, başlangıçta nörolojik muayene bulgusu olmasının, elektroensefalografide epileptiform deşarj varlığının istatistiki olarak anlamlı olduğu saptandı. Nörogelişimsel prognoz açısından da nöbet başlangıç yaşının küçük olmasının, spazm tipinde nöbet geçiriyor olmanın, perinatal risk faktörü varlığının, başlangıçta anormal nörolojik muayene bulgusu olmasının, mikrosefalik olmanın, manyetik rezonans görüntülemede ve elektroensefalografide patolojik bulgu olmasının istatistiki olarak anlamlı olduğu saptandı. YORUM: Gerek faklı tedavi modalitelerinin erkenden denenebilmesi gerek ailelere öngörüsel bildirim yapma gerekliliği gibi konular göz önüne alındığında nöbet prognozunun ve nörogelişimsel prognozun öngörülebilirliği önem kazanmaktadır. Çalışma verilerimiz literatür ile büyük oranda örtüşmekle birlikte bu konuda daha fazla olgu ile daha çok merkezli çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: ilaca dirençli epilepsi, nörogelişimsel prognoz, çocukluk çağı epilepsisi
FEAUTURES OF EPILEPSY PATIENTS WHICH HAVE BEEN HOSPITALIZED IN PEDIATRIC NEUROLOGY DEPARTMENT BETWEEN 2011-2014 OBJECTİVE: Objective of this study is to evaluate demographic and clinical features, chosen treatment regimes, long term neurodevelopmental and seizure outcomes and to detect significant prognostic factors of early childhood epilepsy patients. METHODS: This sudy was performed at Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Department of Pediatrics, Division of Pediatric Neurology. Between 1 January 2011 and 31 December 2014. 173 patients were included which were 1-60 months old when they have been hospitalized and followed-up at least 2 years in our study. Patients' data related to their prenatal, natal and postnatal periods were collected from their charts and digital database. The relation between neurodevelopmental prognosis, seizure prognosis and risk factors was analyzed statistically. RESULTS: 73 (%42,2) female and 100 (%57,8) male patients were evaluated in this study. Patients were 14,2 ± 13,4 months old when they have been hospitalized. 94 patients (%54,3) were drug responsive, 79 patients were (%45,7) drug resistant. Neurodevelopmental outcome of 35 patients (%20,2) were normal, l38 patients (%79,8) were abnormal. Relations between seizure prognosis and male sex, abnormal neurological examination at admission and epileptic discharge in electroencephalography were found statistically significant. Relations between neurodevelopmental prognosis and eralier seizure onset, spazms as seizure type, existence of perinatal risk factors, abnormal neurological examination at admission, microcephaly, abnormal magnetic resonance imagination and abnormal electoencephalographic findings were found statistically significant CONCLUSION: The predictability of epileptic and neurodevelopmental outcomes become prominent when considering the treatment with different options earlier and necessity of making a speech about predictions to families. Although our data are largely consistent with the literature, it is thought that multi-centered studies with more patients are needed in this subject. Key words: drug resistant epilepsy, neurodevelopmental outcome, childhood epilepsy