Tez No İndirme Tez Künye Durumu
639008
Behavioral finance: Investigation of investment decisions / Davranışsal finans: Yatırım kararlarının incelenmesi
Yazar:BURÇİN GİLGİL
Danışman: PROF. DR. AYLA OĞUŞ BİNATLI
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Finansal İktisat Bilim Dalı
Konu:Ekonomi = Economics ; Maliye = Finance
Dizin:Davranışsal ekonomi = Behavioral economics ; Davranışsal finans = Behavioral finance ; Psikososyal etkiler = Psychosocial effects ; Sosyal psikoloji = Psychology-social ; Yatırım kararları = Investment decisions ; Yatırımcı davranışı = Investors behavior
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
194 s.
Geleneksel finansal hipotezlerde, insan beyni araştırmaları göz ardı edilir. İnsanların duygu ve düşünceleri göz ardı edilir ayrıca normal hareket etmesi beklenir. Bu durum çok sayıda olayı ortaya çıkarmak için yetersiz olduğundan, finansal davranış ve davranışsal merkezli insan figürü sorgulanmıştır. Bu bağlamda, finansal uzmanların yapması gereken, parasal konularda karar vermelerini etkileyen davranışları ve zihinsel durumları ortaya çıkarmak ve bu koşulların girişimleri, tercihleri ve finansal davranışları nasıl etkilediğine karar vermektir. Bunlar nedeniyle bu konuda bir çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda yatırımcı davranışları analiz edilmiştir. Anket iki ana bölümden oluşmaktadır: sosyodemografik özellikler ve davranışsal finans soruları. Anket verilerini analiz etmek için SPSS kullanılmıştır. Sorgulama sonucunda davranışlar; cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, meslek ve aylık gelirden etkilendiği bulunmuştur.
In traditional financial hypotheses, human brain research is ignored, and people's emotions and thoughts are ignored and expected to act normally. Since this situation is insufficient to reveal a large number of events, the human figure based on financial behavior and behaviorally centered have been questioned. In this context, what financial experts need to do is to reveal the behaviors and mental states that affect their decision making on monetary issues and to decide how these conditions affect initiatives, preferences and financial behavior. Because of these, a study has been done on this subject. In this context, investor behavior has been analyzed and analyzed. The questionnaire consists of two main sections: sociodemographic characteristics and behavioral finance questions. SPSS was used to analyze the survey data. As a result of the inquiry, behaviors; it was found to be affected by gender, age, marital status, education level, profession, and monthly income.