Tez No İndirme Tez Künye Durumu
188777
İsmail Hakkı Tonguç`un Türk eğitim sistemi üzerine görüşleri / İsmail Hakkı Tonguç`s thoughtS on Turkish education
Yazar:RECEP YALÇIN
Danışman: PROF. DR. CEMİL ÖZTÜRK
Yer Bilgisi: Yeditepe Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ana Bilim Dalı
Konu:Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
229 s.
Köy enstitülerinin ülkemizin eğitim tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Bu eğitimanlayışının hayata geçmesinde Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün dünya görüşübelirleyici olmuştur. Eğer onlar başka görüşlere sahip olsaydılar, bugün bu konudanbahsedilemezdi. 1930'lu yıllarda ülke nüfusunun % 80'i köylerde yaşıyor tarım vehayvancılıkla geçiniyordu. Ayrıca yerleşim yerleri dağınıktı ve bu yerlerin çoğunun nüfusu400 kişiden azdı. Halkın büyük çoğunluğu ilköğretimden dahi yoksundu. Bununla birliktemevcut öğretmenler hem nitelik olarak, hem de sayıca yetersizdi. Ülkemizin üretimi tarımadayalıydı ve bu üretimi artıracak eğitimli insan yoktu.İsmail Hakkı Tonguç, fikir ve eylemleriyle kurduğu enstitülerde bu olumsuzkoşulların değişmesi için köyün şartlarına uyacak yeni tip öğretmenler yetiştiriyordu. Yenitip köy öğretmenleri zirai bilgilere sahip, genel bilgileri ile mesleki seviyeleri üstün ve heryönüyle köye yararlı insanlar olarak mezun oluyordu. Bu yetilere sahip öğretmenleri vebunların yanı sıra köye gerekli diğer iş unsurlarını yetiştirmeye hazırlanırken köyleringenel durumlarını, sağlık ve ekonomik şartlarını, içinde bulundukları doğanın koşullarını,halkını, meşgul oldukları işleri ve bu işleri yapmak için kullandıkları tekniği göz önündebulunduruluyorduBu bakımdan enstitülerinde özgürlüğe, yaratıcılığa olanak tanınmıştı. Yönetici,öğretmen ve öğrencilerin güler yüzlü bir sıkıdüzen içinde yan yana, el ele çalışmaları,birlikte eğlenip gülmeleri, eğitimimize yeni bir boyut, demokrat bir yaşama biçimigetirmişti. Öğrencilerin yetki ve sorumlulukları paylaştığı, etkin olarak yönetime katıldığı,eylem özgürlüğünün olduğu, büyük küçük demeden, eleştiri ve özeleştirinin de yeri olduğubir eğitim ortamı yaratılmıştı.Enstitülerinde verilen eğitim çağın koşullarına göre yapılandırılmış, ezberciliktenkurtulmuş, laik bir eğitimdi. Öğrencinin daha etkin olduğu, yaratıcılığını ortaya çıkardığı,tarım ve teknik derslerin yapıldığı, üretime yönelik iş eğitimi anlayışı getiriliyordu. Bueğitim anlayışıyla çocuklar geleceğin sosyal, siyasal ve ekonomik koşullarına hazırlıklıolarak yetiştiriliyordu. Bununla birlikte, öğrencilerin birer meslek sahibi olması; üretiminartması, bunun sonunda da halkın siyasal ve sosyal olarak toplumdaki etkin yerinialmasıydı. Yalnızca okuma yazma sorunu değildi.Anahtar Sözcük: İ. Hakkı Tonguç'un Eğitim Düşüncesi.
Village institutes have a very important place in the education history of our country.Mustafa Kemal and Ismet Inönü?s world visions have been determining in the realizationof this concept of education. If they had held other opinions, we would not be speaking ofthis matter today. In the 1930?s 80% of the country?s population was residing in villagesand earning their bread through cattle breeding. Furthermore, the places of settlement werescattered and the population of most of these places was less than 400 people. A vastmajority of the public was lacking even primary education. Besides this, teachers wereinsufficient in both qualifications and numbers. The production of our country was basedon agriculture and there were no educated people to increase this production.Ismail Hakkı Tonguç, was raising a new breed of teachers to suit village conditions atthe institutes he founded with his ideas and activities to change these negative conditions.The new breed of village teachers were graduating as people with knowledge inagriculture, with superior general knowledge and career levels, and beneficial to the villagein every aspect. While getting ready to raise teachers with such skills and other workcomponents necessary for the village besides these, the health and economic conditions,the conditions of the nature they are in, its public, the jobs they are engaged in, and thetechniques they used to do perform these tasks were all taken into consideration.In this regard, liberty and creativity were given a chance at his institutes. Studentsand teachers working side-by-side, hand-in-hand, having a good time in a genial disciplinehad brought a new dimension, a democratic way of life to our education. It was theformation of an education environment in which students shared the authorities andresponsibilities, participated actively in the management, where there was room for thefreedom of activity and criticism and self-criticism with disregard to age.The education given at his institutes was a secular education free of carelessness andstructured according to the conditions of the day and age. A business education orientedconcept was being brought in which students were more active, which brought out theircreativity, and in which agriculture and technical lessons were taught. With this concept ofeducation, children were being raised prepared for the social, political and economicconditions of the future. Furthermore, students having a career meant the increase ofproduction, and as a result of this, the public taking its active place in the community bothpolitically and socially.Key Words: İ. HakkıTonguç?s thoughts on education