Tez No İndirme Tez Künye Durumu
425287
İslam Hukukunda koruyucu aile / Foster family in Islamic Law
Yazar:ÖMER KARTAL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. VEYSEL NARGÜL
Yer Bilgisi: Bozok Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı / Temel İslam Bilimleri Bilim Dalı
Konu:Din = Religion ; Hukuk = Law
Dizin:Korunmaya muhtaç çocuklar = Children who are in need protection ; Koruyucu aile = Foster family ; Pozitif hukuk = Positive law ; Çocukların korunması = Child protection ; İslam hukuku = Islamic law
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2016
101 s.
Aile toplumun atomize olmuş en küçük yapı taşıdır. Aileyi meydana getiren fertlerin korunması, geleceklerini en iyi şekilde planlamaya çalışan toplumların temel amaçları arasında olmuştur. Devletler, çocuklarına verdikleri önem nispetinde geleceklerini biçimlendirebilirler. Ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmek kadar neseben sağlıklı toplumlar oluşturmak da devletlerin önemli hedeflerindendir. Tarihin ilk dönemlerinden beri, çocukların korunması her toplumun önemli gündemlerini teşkil etmiştir. Zaman içerisinde, daha iyiyi ortaya koyma bakımından sistemleşme ve kurumsallaşma yolunda bu konuda önemli çalışmalar yapılmıştır. İslam hukukunda, konu çocuk ve toplum orjinli ele alınmış, nesli korumayı esas alan temel prensipler vaz edilmiştir. Buna göre neslin dolayısıyla çocukların korunması, İslam dinin en temel gayelerinden birini oluşturur. Bu çalışmada kimsesiz, yardıma ve bakıma muhtaç çocukları koruma yöntemlerinden "Koruyucu Aile" konu edinildi. Koruyucu Aile, evlat edinme konusu ile karıştırılabilmektedir. Konu, sadece İslam hukuku verileri ile değil Sosyal Hizmetler ve Medeni Hukuk ile mukayeseli olarak incelendi. Çalışmada, İslam hukuku sistematiği içerisinde "Koruyucu Aile" metodunun, dinin gerektirdiği hassasiyetler göz önüne alarak uygulandığında mahsur oluşturmayacağı kanaatine varıldı.
Family is the smallest and atomized structure of society. Protection of the members who form the family is a main objective for the societies who try to project their future in a perfect way. States can shape their future in compression to how they consider the children important. Besides forming both spiritually and physically reliable individuals, forming legitimate societies are the main goals for the states. Since the prihistoric ages, protection of the children is at the top of the agenda for each society. By the time, in order to create a better way, to become systematized and to institutionalize the system ,some important job has been done. In Islamic law, the subjects considered in a base of child and society and some basic principles have been canonized in order to preserve the generation. According to these laws, protection of the generation as well as the children establishes one of the core aim of the islam religion. In this work, "Foster family" which is one of the methods for protecting children who homeless and in need has been studied. Foster family may have been confused with adoption. the subject was investigated not only with the datum of Islamic law but also with comparison Social services and Civil law.It is concluded that Foster family method which applied in a manner of sensitiveness which Islam requires is not a problem in systematic of the Islamic law.