Tez No İndirme Tez Künye Durumu
565320
Analysis of sustainable living experiences through product rangeand home furnishing knowledge: The case of IKEA / Ürün gamı ve ev mefruşatı bilgisi doğrultusunda sürdürülebilir yaşam deneyimi analizi: IKEA örneği
Yazar:CANBERK YURT
Danışman: DOÇ. DR. DENİZ DENİZ
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tasarım Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design ; İç Mimari ve Dekorasyon = Interior Design and Decoration
Dizin:Ev eşyaları = Household goods ; Ev tekstili = Home textile ; IKEA = IKEA ; Nesne tasarımı = Object design ; Yaşam talepleri = Life demands ; Yaşam tarzı = Life style ; Çevresel sürdürülebilirlik = Sustainable environment ; Ürün çeşitliliği = Product variety
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
182 s.
Çevresel problemler hakkında artan farkındalık ile, sürdürülebilirlik kavramı giderek önem kazanmaktadır. Sürdürülebilirliğin pratik bir yansıması olan sürdürülebilir yaşam kavramı, toplumun her birimi arasında, tamamlayıcı bir bağlam yaratarak, çevreye duyarlı yaşam biçimleri oluşturması nedeniyle çok önemlidir. Bu tez, tüketicilerin IKEA örneklemindeki sürdürülebilir yaşam pratiği bağlamında günlük yaşam deneyimlerini analiz etmektedir. Bu kapsamda, tüketicilerin bilgi tabanlı ve ürün tabanlı sürdürülebilir yaşam pratikleri ile etkileşiminin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma; literatür taraması yöntemi ile kolektif bilgi toplamak, ve bu verilerin ışığında hazırlanan anket aracılığıyla, tanımlı bir lokal alandaki tüketicilerin sürdürülebilir yaşam hakkındaki geri bildirimlerini almak, üzerine kurgulanmıştır. Ev mefruşatı konusunda öncü ve uzman bir marka olması, çevresel konulardaki hassasiyeti ve sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yaşam konularındaki kayda değer stratejileri nedeniyle, vaka çalışması için IKEA seçilmiştir. Anket sonuçları doğrultusunda, çevresel duyarlılık, IKEA ve sürdürülebilir yaşam ilişkisi, ve sürdürülebilir yaşamın bireysel uygulamaları konuları hakkında değerlendirme yapılmıştır. Bunların ışığında, sürdürülebilir yaşam pratiği bağlamında tüketicilerin bireysel farkındalığı ve IKEA 'nın potansiyel etki alanları ile ilgili gelişime açık yönler tanımlanmıştır. Bu çıktılar doğrultusunda, bireylerin, toplulukların, organizasyonların ve IKEA'nın sürdürülebilir yaşam pratiklerini geliştirmek adına önerilerde bulunulmuştur.
Through the raising awareness about the environmental problems, the concepts of sustainability have been emerging, increasingly. As being one of the practical concepts of sustainability, sustainable living concept is crucial by creating an integral context, to obtain environmentally considered lifestyles, among each unit of the society. This thesis analyses the daily life interactions of the consumers in the context of sustainable living practices, for the case of IKEA. It is aimed to evaluate the interactions of the consumers with the daily practices of knowledge based and product based sustainable living practices. In accordance with this aim, the research has been planned through gathering collective data from literature review and applying a case study to collect feedback of the consumers in a specific local market about sustainable living by using a questionnaire, in the light of the literature. By being a leading home furnishing expert company, having sensitivity about environmental issues and applying remarkable strategies about sustainability and sustainable living, IKEA has been selected for the case study. According to the questionnaire, some evaluations have been made about the issues like, environmental sensitivity, IKEA and sustainable living interaction, and individual daily life applications of sustainable living. There are some potential improvement points have been defined for awareness levels of individuals and impact areas of IKEA, about sustainable living practices. Through these outcomes, some recommendations have been made for further studies to improve sustainable living practices of individuals, communities, organizations and IKEA.