Tez No İndirme Tez Künye Durumu
105102 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A System dynamics approach for technology improvement policy analysis: The case of Turkey / Teknoloji gelişimi politikası analizi için sistem dinamiği yalklaşımı: Türkiye uygulaması
Yazar:M. SERDAR DURGUN
Danışman: DOÇ.DR. EROL SAYIN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Bilim ve Teknoloji = Science and Technology ; Ekonomi = Economics
Dizin:Ekonomik gelişmeler = Economic developments ; Gelişim = Development ; Sistem geliştirme = System development ; Teknoloji = Technology ; Teknoloji politikaları = Technology policies ; Teknolojik gelişmeler = Technological developments
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
84 s.
oz TEKNOLOJİ GELİŞİMİ POLİTİKASI ANALİZİ İÇİN SİSTEM DİNAMİĞİ YAKLAŞIMI: TÜRKİYE UYARLAMASI Durgun, M. Serdar Yüksek Lisans, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Erol Sayın Aralık 2001, 84 Sayfa Bugüne kadar klasik iktisatçılarca ayrı bir faktör olarak kabul edilmese de Teknoloji ekonomik ve sosyal gelişimin ve evrensel boyutta rekabetin en önemli faktörlerinden biridir. Teknolojinin ulusal büyümede çok önemli bir rol oynadığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Teknoloji çok sayıda sadece sayısal analiz araçlarla analiz edilmesi yeterli olmayan interaktif ve karşıt değişken ve parametrelere sahiptir. Karmaşık Sistem Dinamiği Analizi bu komplike konunun ele alınmasında kullanılabilecek en uygun analiz aracıdır. Bu tez çalışması, Türkiye'de teknoloji gelişimi ile ilgili politika analizi konusunda bir sistem dinamiği modelinin oluşturulması ve bazı teknoloji gelişimi politikalarının karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.Bu tez kapsamında, teknoloji gelişimini etkileyen elemanlar niceliksel / niteliksel methodlarla belirlendi ve analiz edildi, bu elemanlar arasındaki anahtar ilişkiler belirlenerek, etki ve sistem diyagramları çizildi ve bazı teknoloji geliştirme politikalarının karşılaştırılması için senaryo analizleri yapıldı. Anahtar Kelimeler: Sistem Dinamiği, Ekonomik Gelişim, Teknolojik Kabiliyet, Teknoloji Gelişimi, Teknoloji Politikaları. VI
ABSTRACT A SYSTEM DYNAMICS APPROACH FOR TECHNOLOGY IMPROVEMENT POLICY ANALYSIS: THE CASE OF TURKEY Durgun, M. Serdar M.S., Department of Science & Technology Policy Studies Supervisor: Associate Professor Dr. Erol Sayın December 2001, 84 Pages Technology has been one of the most important factors of the economic and social growth and globally scaled competitiveness, although not respected as a separate factor by traditional economists until recently. It is now widely accepted that technology improvement plays a very major role on national growth. Technology has a number of interactive and conflicting variables and parameters, which are not allowing an analysis with quantitative tools only. Complex dynamic analysis seems to be a proper tool to handle this sophistication.This thesis is about a system dynamics model constructed for policy analysis in Turkey with respect to technology improvement and comparison of various technology improvement policies. Under the scope of this thesis; the elements effecting technology improvement are identified and analyzed by qualitative/quantitative methods, the key relations among these elements are identified, the influence model and the system model are drawn and some scenario analysis are performed for the comparison of possible technology improvement policies. Keywords: System Dynamics, Economic Growth, Technological Capability, Technology Improvement, Technology Policies. IV "MKQMAimSVW