Tez No İndirme Tez Künye Durumu
161434
A brief history of the Dardanelles Jews during early Tanzimat years (1839-1845) / Tanzimat'ın ilk yıllarında Çanakkale Yahudileri'nin tarihine kısa bir bakış (1839-1845)
Yazar:MUSTAFA KULU
Danışman: PROF.DR. SEÇİL KARAL AKGÜN ; PROF.DR. STANFORD SHAW
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Ana Bilim Dalı
Konu:Tarih = History
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
237 s.
Bu tez, Tanzimatın döneminin ilk yıllan olan 1839- 1845 arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda Çanakkale Yahudi cemaatini tanıtmaktadır. Tez, cemaatin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısıyla devletle olan ilişkilerini 1838 Osmanlı- İngiliz Ticaret Anlaşması ve ilk Tanzimat reformlarının getirdiği gelişmeler ışığında incelemektedir. Ağırlıklı olarak Osmanlı arşiv kaynaklarına dayanan çalışma, öncelikle Yahudilerin Çanakkale şehrine yerleşmeleri ve Tanzimat'ın ilk yıllardaki nüfus yapısı hakkında bilgi vermektedir. Sonra Yahudilerin kurumları, yöneticileri ve din adamları, bazı kültürel yönleri hakkında bilgi vererek, cemaatin toplumsal yapısını anlatmaktadır. Daha sonra, Çanakkale Yahudilerinin mülkü, zanaatleri, meslekleri, bu yörenin ticaret ve tarımsal üretimindeki konumlan istatistiki tablolarla açıklanmaktadır. Ayrıca Yahudilerin ekonomik tabakalaşmaları Çanakkale ile karşılaştırılıp ticaret ve dragomanlık yoluyla Avrupa devletleriyle kurdukları ilişkilere de kısaca değinilmektedir. Tez, ayrıca cemaatin Osmanlı devletiyle ilişkilerini Tanzimatın ilk yıllarındaki reformlara ve hahambaşlığın kurulmasına değinerek değerlendirmektedir. Getirilen genel değişimlerse, Yahudi cemaatinin yönetiminde meydana gelen ve devlete ödedikleri vergi eksenindeki düzenlemeler de anlatılarak incelenmektedir. Çanakkale'deki Yahudi mahallesinin tamamen yok olmasına yol açan 1845 yangını ve onu izleyen gelişmelerle tez sonlandırılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Kale-i Sultaniye, Yahudi, Musevi, Tanzimat Fermanı (1839), Millet Sistemi.
This thesis will attempt to introduce a history of the Dardanelles Jewish community during the early years of the Tanzimat, i.e. between 1839 and 1845. It analyzes the cultural and economic structure of the community and its relations with the Ottoman state in light of developments following the Baltalimam Convention of 1838 and the proclamation of the Tanzimat. This study, based mostly upon Ottoman archival documents, first will touch upon the initial Jewish settlement in the Dardanelles and the demographic composition of the city during the early years of the Tanzimat. Then it will provide information about Jewish communal organization in the Dardanelles, as it will explain the institutions, religious and lay leadership and some cultural aspects of the Jews. Next, it will bring forth, mostly in statistical tables, properties owned by the Dardanelles Jews, as well as occupational divisions among them such as in crafts, trades and agriculture. The study further will examine their economic stratification in comparison with the non- Jewish communities in the Dardanelles, and briefly outlines their commercial and diplomatic relations with the European states. This thesis also will attempt to cover the community's relations with the Ottoman state with respect to Tanzimat reforms and in connection with the foundation of the Grand Rabbinate in 1835, the changes brought to communal administration, and adjustments on taxes paid to the Ottoman state. The fire of 1845 that totally destroyed the Jewish quarter, and its aftermath will be discussed in the last part, thus ending the thesis. Keywords: Dardanelles, Kale-i Sultaniye, Jews, Jewish, Tanzimat Edict (1839), Millet System.