Tez No İndirme Tez Künye Durumu
399883
An analysis of geographic and sectoral diversification using city and sector indices of Turkey / Türkiye şehir ve sektör endeksleriyle çeşitlendirme de sektörel ve bölgesel etkilerin bir analizi
Yazar:HAMDİ AYAN
Danışman: PROF. DR. UĞUR SOYTAŞ ; DOÇ. DR. ADİL ORAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı / Finans Bilim Dalı
Konu:İşletme = Business Administration
Dizin:Bölgesel farklılıklar = Regional differences ; Bölgesel kalkınma = Regional development ; Endeks = Index ; Endüstri endeksi = Industry index ; Hisse senedi endeksi = Stock index ; Kentler = Cities ; Risk alma davranışı = Risk taking behavior ; Sektörel dağılım = Sectoral dispersion ; İMKB = İstanbul Stock Exchange ; Şehir ekonomisi = Urban economy
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2015
102 s.
Bu tezde Türkiye'deki bölgesel ve sektörel çeşitlendirme potansiyelleri incelenmektedir. Hafner ve Herwartz tarafından önerilen varyansta nedensellik testi çeşitlendirme potansiyelinin var olup olmadığını öğrenmek için, şehir ve sektör endekslerinin kendi aralarında olmak üzere, her bir çift sektör ve şehir endeksi için uygulanmıştır. Çalışmada Borsa İstanbul'dan alınan günlük veriler kullanılmıştır. Şehir endeksi verileri 2 Ocak 2009 ve 24 Kasım 2014 arasındaki dönemi, Sektör endeksi verileri ise 1 Nisan 2004 ve 12 Aralık 2014 arasındaki dönemi kapsamaktadır. Ampirik bulgular herhangi iki sektör ya da herhangi iki şehir endeksi arasında oynaklık yayılımı bulunmadığını göstermektedir. Bu sonuçlar riski en aza indirmede bölgesel ve sektörel çeşitlendirmenin etkili olduğunu ifade etmektedir. Bölgesel ve sektörel çeşitlendirmenin etkilerinin karşılaştırılması için minimum varyans portföylerinin riskleri hesaplanmıştır. Bölgesel ve sektörel yoğunlaşmanın risk üzerindeki etkilerinin gözlenmesi amacıyla Herfindahl–Hirschman Endeksi yoğunlaşma rasyoları ve dağıtılabilir riskler karşılaştırılmıştır. Daha önce yapılan çalışmaların bulgularına benzer şekilde, sonuçlar, riski azaltmada bölgesel ve sektörel çeşitlendirmenin yararlı olduğunu ancak bölgesel çeşitlendirmenin, sektörel çeşitlendirmeye göre daha etkili olduğunu göstermektedir.
This thesis examines the potentials of geographic and sectoral diversification in Turkey. A Causality in variance test suggested by Hafner and Herwartz is conducted in a pairwise fashion among city indices and among sector indices, separately, to explore the existence of diversification potential. All data are 5-day week daily time series and sourced from Borsa Istanbul. City index data covers the period January 2, 2009 between November 24, 2014, whereas sectoral index data covers the period April 1, 2004 and December 12, 2014. Empirical results show that there is no risk spillover across city and sector indices, which suggets that sectoral and geographic diversification is both beneficial for minimizing the risk. In order to compare the effects of geographic and sectoral diversification, risks of minimum variance portfolios are calculated. To see the effect of geographic and sectoral concentration on risk, Herfindahl–Hirschman Index (HHI) concentration ratios and diversifibale risks are compared. Similar to the previous findings in the literature, the results of HHI ratios and risks of minimum variance portfolios indicate that both diversification strategies are beneficial in reducing risk but geographic diversification is superior to sectoral diversification in Turkey based on the index returns.