Tez No İndirme Tez Künye Durumu
172419
Antalya Beydağları'nın (Tahtalı,Teke, Çalbalı, Pozan, Uzunkarış, Özdemir, ve Kartal dağları) yüksek dağ vejeteasyonunun bitki sosyolojisi yönünden araştırılması / Phytosociological study on high mountain vegetation of Antalya Beydağları (Tahtalı, Teke, Çalbalı, Pozan, Uzunkarış, Özdemir ve Kartal mountains)
Yazar:ÖZKAN EREN
Danışman: PROF.DR. MUSTAFA GÖKÇEOĞLU
Yer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Ana Bilim Dalı
Konu:Biyoloji = Biology
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2006
185 s.
ÖZET ANTALYA BEYDAGLARI'NIN (TAHTALI, TEKE, ÇALBALI, POZAN, UZUNKARIŞ, ÖZDEMİR VE KARTAL DAĞLARI) YÜKSEK DAĞ VEJETASYONUNUN BİTKİ SOSYOLOJİSİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI ÖZKAN EREN Doktora Tezi, Biyoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇEOĞLU Ocak 2006, 174 sayfa Bu çalışmada, Antalya Beydağlan'nın (Tahtalı, Teke, Çalbalı, Pozan, Uzunkanş, Özdemir ve Kartal Dağlan) yüksek dağ vejetasyonu modifiye edilmiş Braun-Blanquet metoduna göre bitki sosyolojisi yönünden araştırılarak, araştırma alanında bulunan sintaksonomik birimler ve formasyonlar ortaya çıkarılmıştır. Fitososyolojik anlamda, birlik ve alt birlik seviyesinde sekiz, kommunite seviyesinde yedi ve coğrafik ırk seviyesinde bir olmak üzere toplam 16 bitki birimi ayırt edilerek herbiri sintaksonomik olarak sınıflandırılmıştır. Tespit edilen bu birimlerden iki birlik (Astragaletum microrchidis Eren ass. nova, Polygono karacae-Astragaletum cretici Eren ass. nova), iki kommunite (Asyneuma pulvinatum kommunitesi, Arenaria elıasina kommunitesi) ve bir coğrafik ırk {Lamietum cymbalariifolü - Ricotia davisiana coğrafik ırkı) bilim dünyası için yenidir. Daha önceden literatürde mevcut olan sosyolojik birimler yeni veriler ışığında değerlendirilerek gerekli statü değişiklikleri yapılmıştır. Aethionemo lycii-Laserpitietum petrophili Hein, Kürschner & Parolly 1998 asosiasyonuna ait iki alt birlik (subass. verbascetosum pestalozzae (Quezel) Hein, Kürschner & Parolly 1998 ve subass. arabidetosum lyciae Parolly, Hein & Kürschner, corr. 2004) subass. typicum ile birleştirilerek sinonim yapılmıştır. Vejetasyon çalışmaları esnasında araştırma alanından toplanan taksonlar ayrı bir bölüm altında değerlendirilerek araştırma alanının florası başlığı altında sunulmuştur. Araştırma alanının florası 762 takson ile temsil edilmektedir. Flora, genel olarak endemizm yönünden zengin olup, (232 takson ve endemizm oranı % 30,5) çoğunluğunu Doğu Akdeniz dağ orijinli Akdeniz elementleri ve İran-Turan korotipleri oluşturmaktadır. Floristik ve fitososyolojik sonuçlar, araştırma ııalanının bitki coğrafyası yönünden açık bir biçimde, Güney Anadolu Bölgesi'nin, Toros alt bölgesi ve Likya dilimi içerisinde yer aldığım göstermektedir. Floranın ve belirlenen kommunitelerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için hayat formu ve korotip analizi yapılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Batı Toroslar, Antalya, Beydağları, Vejetasyon, Fitososyoloji, Kommunite, Sintakson. JÜRİ: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇEOĞLU Prof. Dr. Hayri DUMAN Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL Prof. Dr. Mecit VURAL Prof. Dr. Kani IŞIK 111
ABSTRACT PHYTOSOCIOLOGICAL STUDY ON HIGH MOUNTAIN VEGETATION OF ANTALYA BEYD A?LARI (TAHTALI, TEKE, ÇALBALI, POZAN, UZUNKARIŞ, ÖZDEMİR VE KARTAL MOUNTAINS) ÖZKAN EREN Ph.D. in Biology Adviser: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇEO?LU January, 2006, 174 pages In this study, high mountain vegetation of Antalya-Beydağlan (Tahtalı, Teke, Çalbalı, Pozan, Uzunkanş, Özdemir ve Kartal Mountains) was phytosociologically studied using the modified Braun-Blanquet method. A total of sixteen plant communities were distinguished and classified syntaxonomically. From these units two associations (Astragaletum microrchidis Eren ass. nova, Polygono karacae- Astragaletum cretici Eren ass. nova), two communities (Asyneuma pulvinatum community, Arenaria eliasina community) and one geographical race (Lamietum cymbalarllfolii - Ricotia davisiana geographical race) are new to the science. In the light of the new data presented here and due to syntaxonomical necessities two subassosiations [subass. verbascetosum pestalozzae (Quezel) Hein, Kiirschner & Parolly 1998 ve subass. arabidetosum lyciae Parolly, Hein & Kiirschner, corr. 2004] that belong to the Aethionemo lycii-Laserpitietum petrophili Hein, Kiirschner & Parolly 1998 were sunken into the synonymy of subass. typicum. The taxa collected during the vegetation studies was presented under the title of flora of research area as a separate chapter. It includes annotated floristic cataloque of 762 taxa. The flora in general is characterized as rich in endemics (232 taxa, endemism rate 30.5 %) of chiefly East Mediterranean (montane) origin and Irano-Turanian chorotypes. Both in floristic and IVvegetational respects, the study area clearly phytogeographically belongs to the Lycian Sector of the Tauric Subprovince and South Anatolian Province. To further characterize the units, floristic list and communities recorded in research area were analyzed to life forms and chorotypes respectively. KEY WORDS: Western Taurus Mountains, Antalya, Beydağlan, Vegetation, Phytosociology, Community, Syntaxon. COMMITTEE: Prof. Dr. Mustafa GÖKÇEO?LU Prof. Dr. Hayri DUMAN Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL Prof. Dr. Mecit VURAL Prof. Dr. Kani IŞIK