Tez No İndirme Tez Künye Durumu
451639
Algılanan örgütsel destek ortamında iş stresi ve iş yaşam kalitesinin iş performansı üzerine etkisinin araştırılması: İstanbul'da bulunan beş yıldızlı otellerde çalışan aşçılar üzerine bir araştırma / A study onthe effects of job related stress and work life quality on job performance in percieved organizational support environment: A survey onchefs who work at five star hotels in Istanbul
Yazar:ARİF YILMAZ
Danışman: DOÇ. DR. HALUK TANRIVERDİ
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
Konu:Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration
Dizin:Algılanan örgütsel destek = Perceived organizational support ; Aşçılar = Cooks ; Beş yıldızlı oteller = Five star hotels ; Oteller = Hotels ; Turizm = Tourism ; İş hayatı kalitesi = Quality of work life ; İş performansı = Job performance ; İş stresi = Job stress
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2016
168 s.
Bu çalışmada iş stresi ve iş yaşam kalitesi ile iş performansı arasında algılanan örgütsel desteğin rolünün açıklanması amaçlanmıştır. Çalışmanın hedefi İstanbul'da bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışmakta olan aşçıların, iş stresi, iş yaşam kalitesi, örgütsel destek ve iş performansı düzeylerini belirlemek ve bunlar arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Çalışma için veri toplamada anket tekniği kullanılmış olup, anket; bilimsel açıdan güvenilirliği ve geçerliliği daha önceden kanıtlanmış ölçekler kullanılarak hazırlanmıştır. Veriler; kartopu örneklem ve kolayda örneklem modellerinin birlikte uygulanması ile elde edilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, İstanbul'da bulunan beş yıldızlı otellerde çalışmakta olan aşçılar ile sınırlıdır. Çalışmanın veri analizinde SPSS 22 istatistik programı kullanılmıştır. Öncelikle araştırmaya katılan aşçıların, iş stresi, algılanan örgütsel destek ve alt boyutları ile birlikte iş yaşam kalitesi ve iş performansı düzeyleri belirlenmiş olup, ardından bu değişkenler arasındaki ilişkiler regresyon ve korelasyon analizleri yapılarak araştırılmıştır. Ayrıca iş stresinin ve alt boyutları ile birlikte iş yaşam kalitesinin, iş performansına etkisi üzerinde algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü araştırılmış ve elde edilen bulgu sobel testi yapılarak doğrulanmıştır. Algılanan örgütsel destek ve genel iş yaşam kalitesi ile iş ortamı, iş koşulları ve sağlanan hizmetler alt boyutlarının iş performansı ile pozitif yönlü ilişkisinin olduğu bulgusu elde edilmiştir. Ayrıca, tüm alt boyutları ile birlikte genel iş yaşam kalitesinin iş performansı üzerine etkisinde algılanan örgütsel desteğin kısmi aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.Çalışmanın sonucunda iş stresi ile iş performansı arasında ilişki bulunamamıştır.
This study aims to explain the role of perceived organizational support between job stress, quality of work life and job performance. The aim of this study is to determine the levels of job related stress, work life quality, perceived organizational support and job performance of the chefs who work at the five star hotels in Istanbul, and to reveal the relationships between them. In this study, survey method was used for the data collection and the survey in question was prepared by using the scales that have been proved to be valid and reliable. Datawere collected by using snowball sampling and easily sampling methods. Evidence of this study is limited to the chefs who are working at five star hotels in Istanbul. Datawere analyzed by SPSS 22 statistical program. First of all, the level of job stress and work life quality with their sub dimensions and the perceived organizational support and job performance of the chefs were all determined. Then the relationships between these variables were investigated by using regression and correlation analysis. The mediating role of the perceived organizational support on the effect of job stress and work life quality with its sub dimensions on job performancewas investigated and the findings are verified by using Sobel test. As a result of this study, it was revealed that there is partial mediating role of the perceived organizational support between job performance and general work life quality and its sub dimensions which are work environment, work conditions and given services. Findings show that there is no relationship between job stress and job performance.